Uitvaartverzekering 18 Jaar

Zorg En Welzijn Uitvaartverzekering

Veel mensen hebben andere wensen voor een begrafenis. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij heel veel uitvaartverzekeringsmaatschappijen mogelijk om tot een zekere hoogte zelf de verzekering samen te stellen, opdat de verzekering te allen tijde op maat is voor de persoonlijke behoeften.

Zorg En Welzijn Uitvaartverzekering

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenbegrafenisverzekering vergelijken? Doordiverse natura- en/of kapitaalverzekeringen naast elkaar teleggen, kun je onpartijdigbepalen welke uitvaartverzekeringen hetbeste bij jou past.Om verschillendebegrafenisverzekeraarsgoed met elkaar te kunnen vergelijken moet je echter welweten op welke eigenschappen je moet letten.

Vergelijk demaandpremie van verschillendebegrafenisverzekeraars alleenals het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelgelijk is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met anderebegrafenisverzekeringen, neem dan altijd de volgende 3 opties mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Neem deze optiesmee bij het uitzoeken van uitvaartverzekeringen.Alleuitvaartverzekeringsmaatschappijengeven op de website een beknopt overzicht van hunpolisvoorwaarden. Hiermee kun je op eenogenblik bekijken wat erontvangen kan worden van de geleverde diensten peruitvaartverzekeraar.

2. Indexatie

Hoewel niet alle begrafenisverzekeraars debegrafenisverzekeringen altijdindexeren, is het niet onverstandig dit nog te controleren peruitvaartverzekeringen. Bij een aantal uitvaartverzekeringsmaatschappijenkun je zelf uitkiezen of deuitvaartverzekeringen geïndexeerd mag worden.Houd er rekening mee dat indexering ookinhoudt dat de kosten periodiek duurder wordt. Dezeophoging gaat theoretisch echter gelijk opmet salarisstijgingen die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je alstwintigjarige een begrafenisverzekering af,dan weet je waarschijnlijk nog niethelemaal wat voor type uitvaart je wilt over vele tientallen jaren. Tevens kunnen jewensen in de loop der tijd anders zijn. Om zeker te zijn dat de begrafenisverzekering altijd aansluit bij je behoeften, is het goed om teletten op de mogelijkheid tot bijstellen die deuitvaartverzekering biedt.

Overlijdensrisicoverzekering

Eenoverlijdensrisicoverzekering kiest u niet zonder reden. Als in een gezin een van de ouders overlijdt, heeft dat enorme gevolgen.Natuurlijk is er de klap om zonder deander verder te moeten. Maar er valt ook een kostwinner of eenverzorger weg. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u er voorzorgen dat er dan geldvrijkomt voor de klanten die achterblijven.

Afhankelijk van desamenstelling van uw financiële verplichtingenbepaalt u zelf hoe en voor welk bedrag u zich verzekert. Kies eenoverlijdensrisicoverzekering die aansluit bij uw persoonlijke situatie.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op dezesite. Over het algemeen wordteen uitvaartverzekering maar 1 keer in het leven afgesloten, daardooris het belangrijk dat men een geïnformeerde, maar met name een slimmekeuzemogelijkheid maakt. Wij willen u zo goed eenoptie van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij uiteenlopendebegrippen uit voor wat betreft uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit verschillendepolissen zijn er verschillendetermen die wij nader toelichten en gewenste blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u exact weet wat de voor-en nadelen vaneen bepaalde verzekeraar zijn, tevens is depremie van belang.mogelijkerwijs krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de optie hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erdiverse punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop enkeleverzekeraars opuiteenlopende punten metelkaar vergeleken worden. Deverzekeringsmaatschappijen waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens een mogelijkheid dekosten bij de bovengenoemdeverzekeraars in 1 overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kuntefficiënten simpel een geïnformeerde mogelijkheidmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze providers, maar het iseen optie alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het een optie via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeuzemogelijkheid te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna één miljoen leden en is één van degrootste uitvaartorganisatie van het land, metmaximale persoonlijke interessevoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er gedurendede uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Bovendien is erflexibiliteit tot de uitkering, er zijn namelijk3 mogelijkheden.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten vergoeden, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de kosten van deuitvaart tot de hoogte van hetverzekerde bedrag. Je ontvangt 10% extrabudget wanneer Yarden uw uitvaart verzorgt. Ook bestaat demogelijkheid om yarden geld te laten uitkeren. Tevensis er een combinatie van beide eigenschappenmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar zonder extrakosten meeverzekeren.

De pre’s van Yarden zijn onder andere:

 • snel ensimpel te regelen
 • Tussentijds aanpassenmogelijk
 • Keuzevrijheidm.b.t. uitvaartverzorger

Monuta

Met het pakket van Monutazijn de belangrijkste kosten voor een begrafenis ofcrematie gedekt.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De uitvaartkist
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Volgauto
 • De dragers, voor gedurende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra pluspunten van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaargratis meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,tevens wanneer de kosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel consumenten bezighoudt. daardoorontdekten ze onder meer dat veelklanten het vinden van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in enkele gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat deonkosten zo laag mogelijk liggen,waarmee het niet nodig is om een hoge premie tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeraarverzekerden diverse zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

Het isallicht eenmogelijkheid om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeraars. Het is opdie manier mogelijk om de combinatie van depremie en de geboden bescherminggedurende de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenkeus te maken.

Nuvema

Nuvema is eenuitvaartverzekeraar die actief is binnen heel Nederland. Het doel is een op maat gemaakte uitvaartverzekering voor eenieder te realiseren. Voor ruim 300.000 klanten zorgt Nuvema voor een naturauitvaarverzekering, waarbij uw uitvaartwensen centraal staan en er eenuitstekende financiële afwikkeling is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Flexibelemaandprijs betalingstermijn
 • Scherpe premie
 • Kinderen tot 18jaar gratismeeverzekerd

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering kunt u aangaan mits u wilt dat uw nabestaandengeld uitbetaald krijgen voor het verzorgen van uwbegrafenis of crematie. U hoeft niet van te voren bepalen hoe uw uitvaart erexact uitziet en behoud daardoor flexibiliteit envrijheid. Echter biedt Nuvema niet een kapitaal polis alleen, dit dientgecombineerd te worden met een naturauitvaartverzekering in geld.}}

Scroll naar boven