Begrafenisverzekering

Welke Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekeraars die je op deze site kunt vergelijken zijn: Monuta, Nuvema, DELA, Yarden en Ardanta. Deze begrafenisverzekeringsmaatschappijen bieden verschillende begrafenisverzekeringen aan. Er zijn diverse soorten paketten waar je uit kunt kiezen. Zo kun je ervoor kiezen om alleen een bedrag in geld te verzekeren, dit noemen we een kapitaalverzekering. Tevens is het een optie om een dienstenpakket samen te stellen, dit noemen we een verzekering in natura. Bovenal kan er een combinatieverzekering worden gekozen, waarbij zowel diensten als een geldbedrag betaalt wordt. Tenslotte is het mogelijk een overlijdensverzekering af te sluiten.

Welke Uitvaartverzekering

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenuitvaartverzekering vergelijken? Doordiverse natura- en/of kapitaalverzekeringen met elkaar te vergelijken, kun je onpartijdigbepalen welke begrafenisverzekeringen hetbeste bij jou past.Om verschillendeuitvaartverzekeraarsgoed naast elkaar te kunnen vergelijken moet je echter welweten op welke factoren je moet letten.

Vergelijk dekosten van verschillendebegrafenisverzekeraars alleenals het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelgelijk is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met meerderebegrafenisverzekeringen, neem dan altijd de volgende drie eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Neem deze optiesmee bij het bekijken van uitvaartverzekeringen.Alleuitvaartverzekeraarshebben op de website een duidelijk overzicht van hunvoorwaarden. Hiermee kun je op eenoogopslag kijken wat ergeregeld kan worden van de geleverde diensten peruitvaartverzekeraar.

2. Indexatie

Hoewel eenaantal begrafenisverzekeraars deuitvaartverzekeringen te allen tijdeindexeren, is het niet onverstandig dit nog te bekijken peruitvaartverzekeringen. Bij weinig uitvaartverzekeringsmaatschappijenkun je zelf uitkiezen of debegrafenisverzekeringen geïndexeerd moet worden.Houd er rekening mee dat indexering tevensbetekent dat de maandprijs jaarlijks duurder wordt. Dezestijging gaat in theorie echter gelijk opmet stijgingen van het salaris die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Bij enkelebegrafenisverzekeringsmaatschappijenis het maken van aanpassingen moeilijker dan bij andereuitvaartverzekeraars. Ga je een uitvaartverzekeringvergelijken met andere begrafenisverzekeringen,kijk dan de voorwaarden van de polos ommeer te weten te komen over de mogelijkheid tot aanpassingen.In best veel gevallen kan dedekking in hoge mate gepersonaliseerd worden. Wel kan dit gepaard gaan met een ophoging van demaandprijs, onderandere wanneer het hoogste aantal gasten opde uitvaart verhoogd moet worden.Verschillende soorten uitvaartverzekeringen vergelijken

​Een groot deel vande begrafenisverzekeringen is tegenwoordig een kapitaalverzekering of een combinatieverzekering.diverse begrafenisverzekeringen hebbendiverse voordelen. Houd rekening met de diversetypen uitvaartverzekeringen op welk momentje begrafenisverzekeringen vergelijkt. Soms zijnverschillende typen verzekeringen niet goed vergelijkbaar.

Veelbegrafenisverzekeraars hebben deals met bedrijven, zodatzij goedkoper diensten kunnen afnemen. Zo kan hetvoorkomen dat een naturaverzekering ter waarde van € 6.000,00 meerdiensten een optie maakt dan een kapitaalverzekeringter waarde van € 7000, omdat je als particulier geen grotekortingsdeals hebt die de begrafenisverzekeraar welheeft.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op dezesite. Normaal gesproken wordteen uitvaartverzekering maar 1 keer in het leven afgesloten, hierdooris het belangrijk dat men een geïnformeerde, maar met name een verstandigemogelijkheid maakt. Wij willen u zo goed een mogelijkheid van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij diversebegrippen uit inzake uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit uiteenlopendepolissen zijn er diversetermen die wij nader toelichten en interessante blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u precies weet wat de voor-en nadelen vaneen zekere verzekeringsmaatschappij zijn, tevens is demaandprijs belangrijk.misschien krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de mogelijkheid hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erdiverse punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop meerdereverzekeraars opuiteenlopende punten metelkaar vergeleken worden. Deaanbieders waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens een mogelijkheid dekosten bij de bovengenoemdeverzekeringsmaatschappijen in 1 overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kuntsimpel een geïnformeerde keuzemogelijkheidmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze providers, maar het iseen mogelijkheid alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het eenmogelijkheid via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeus te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna 1 miljoen leden en is dé uitvaartorganisatie van Nederland, metuiterste persoonlijke attentievoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er lopendede uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Tevens is ereen flexibele uitkering, er zijn namelijk3 mogelijkheden.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten betalen, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de kosten van deuitvaart tot de hoogte van hetverzekeringnemer bedrag. Je ontvangt 10% extrabudget opwelk moment Yarden uw uitvaart verzorgt. Ernaast bestaat demogelijkheid om yarden geld te laten uitkeren. Tevensis er een combinatie van beide zakenmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar zonder kosten meeverzekeren.

De pluspunten van Yarden zijn onder meer:

 • Voordelige premie
 • kosten indexatiemogelijk
 • Kinderen tot 21 jaar zonder extrakosten meeverzekerd

Monuta

Alsuitvaartverzekeraar is Monuta 1 van de modernsten in deuitvaartbranche en een van de meest populaireverzekeringsmaatschappijen op het gebied vanuitvaartverzekeringen. De verzekeringsmaatschappij vindt hetcruciaal dat ugoed begeleid wordt bij de uitvaart van een dierbare/nabestaande. Alseen van de weinigen biedt ze een totaalpakket.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De laatste verzorging
 • {Vervoer van de overledene van de kerk naar het uitvaartcentrum
 • Condoleanceboek en een bewijsvan overlijden
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra pre’s van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaargratis meeverzekerd
 • Naast het basispakket krijgt u een extra pakketdat vrij te besteden is. U kunt dit bedrag eventueel besteden voor een steen ofandere extra’s

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel consumenten bezighoudt. daardoorontdekten ze bijvoorbeeld dat veelklanten het aan gaan van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in enkele gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat dekosten zo laag een mogelijkheid liggen,waardoor het niet nodig is om een hoge maandprijs tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeringsmaatschappijverzekerden verscheidene zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

Het isnatuurlijk mogelijk om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeringsmaatschappijen. Het is opdie wijze een mogelijkheid om de combinatie van demaandprijs en de geboden bescherminggedurende de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenkeus te maken.

Nuvema

Nuvemais echt alleen een uitvaartverzekeraar, het verzorgen van de uitvaart wordtovergelaten aan andere uitvaartverzorgers. Hiervoor zijn 300samenwerkingsverbanden aangegaan waarbij nauwkeurig geselecteerd is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijekeuze uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Tussentijds gratis aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering kunt u aangaan indien u wilt dat uw nabestaandengeld vergoed krijgen voor het verzorgen van uwbegrafenis of crematie. U hoeft niet van te voren bepalen hoe uw uitvaart erprecies uitziet en behoud hierdoor flexibiliteit envrijheid. Echter biedt Nuvema niet een kapitaal polis alleen, dit dientgecombineerd te worden met een naturauitvaartverzekering in geld.}}

Scroll naar boven