Begrafenisverzekering

Uitvaartverzekering

De begrafenisverzekeraars die je op deze site kunt vergelijken zijn: Monuta, Nuvema, DELA, Yarden en Ardanta. Deze uitvaartverzekeraars bieden diverse paketten aan. Er zijn verschillende typen overlijdensverzekering waar je uit kunt kiezen. Zo kun je ervoor kiezen om alleen een bedrag in geld te verzekeren, dit noemen we een kapitaalverzekering. Tevens is het mogelijk om een dienstenpakket samen te stellen, dit noemen we een verzekering in natura. Ook kan er een combinatieverzekering worden afgesloten, waarbij zowel diensten als een geldbedrag betaalt wordt. Tenslotte is het een optie een overlijdensverzekering af te sluiten.

Uitvaartverzekering

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Een voor de handliggende optie is demaandprijs van debegrafenisverzekeringen. Deze kan met nameberekend worden rekening houdend met de leeftijdvan de consument, maar tevens op basis van de dekking.De uitvaartverzekering met de laagsteprijs is daarom niet perdefinitie de voordeligste mogelijkheid voor joupersoonlijk. Kijk dan tevens nietenkel naar de voordeligsteuitvaartverzekeringen, maar houd ookrekening met alle opties die jij van invloed vindt bij eenuitvaart.

Vergelijk depremie van diverseuitvaartverzekeraars uitsluitendals het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelhetzelfde is. Ga je eenuitvaartverzekeringen vergelijken met anderebegrafenisverzekeringen, neem dan teallen tijde de volgende 3 eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Bij eenuitvaartverzekering waarin diensten kunnen wordenverzekerd, kan het per uitvaartverzekeraar verschillenwelke diensten dit zullen zijn.ordinairegedekte diensten zijn onder meer de zaalhuur voor de plechtigheid, een standaardkist eneen rouwauto.

2. Indexatie

Hoewel heel veel begrafenisverzekeraars debegrafenisverzekeringen te allen tijdeindexeren, is het niet onverstandig dit nog te controleren perbegrafenisverzekeringen. Bij weinig begrafenisverzekeraarskun je zelf uitkiezen of debegrafenisverzekeringen geïndexeerd mag worden.Houd er rekening mee dat indexering ookbetekent dat de maandpremie perperiode hoger wordt. Dezeophoging gaat in theorie echter gelijk opmet stijgingen van het salaris die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je als20-jarige een uitvaartverzekering af,dan weet je waarschijnlijk nog nietprecies wat voor type begrafenis je zouwillen over vele tientallen jaren. Ook kunnen jewensen in de loop der tijd veranderen. Om erzeker van te zijn dat de begrafenisverzekering immer aansluit bij je wensen, is het verstandig om teletten op de opties tot bijstellen die debegrafenisverzekering aanbiedt.

​Welk type uitvaartverzekering moet ik kiezen?

Grofweg zijn er 4 typen begrafenisverzekeringen: de kapitaalverzekering, de naturaverzekering, de natura sommenverzekering en de combinatieverzekering.

 • Bij een kapitaalverzekering verzeker je een specifiek bedrag dat nabestaanden vrij kunnen besteden.
 • Bij een naturaverzekering worden bepaalde diensten en objecten gedekt ter waarde van een bepaald bedrag.
 • Bij een natura sommenverzekering krijgen de nabestaanden een bedrag, maar mag dit aleen worden uitgegeven aan de uitvaartverzekering.
 • Bij een combinatieverzekering worden zowel diensten als een vooraf bepaald geldbedrag verzekerd.

{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn meerdere uitvaartverzekeringsmaatschappijenactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeraar wilt u graag als nieuweklant verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een aanbieder die perse devoordeligste is. De vraag is enkel welkeaanbieder het beste bij upast!

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maarook op de te betalen premie. 2 Factoren diegrotendeels de kosten bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het verzekeringnemer minimumbedrag en aan de hand van de keuzemogelijkheidof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kuntgemakkelijk een geïnformeerde keuzemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze providers, maar het iseen mogelijkheid alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het eenmogelijkheid via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeuzemogelijkheid te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is dé uitvaartorganisatie van ons land, methoogste persoonlijke tijdvoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er lopendede uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor een ieder bereikbaar te maken.

Yarden

Tevens is ereen variabele uitkering, er zijn namelijk3 keuzes.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten betalen, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de kosten van debegrafenis of crematie tot de hoogte van hetconsument bedrag. Je ontvangt 10% extrabudget wanneer Yarden uw uitvaart verzorgt. Ook bestaat demogelijkheid om yarden geld te laten uitkeren. Ookis er een combinatie van beide zakenmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar voor niks meeverzekeren.

De pluspunten van Yarden zijn onder andere:

 • 10 procent extrabesteedbaar bedrag wanneer Yarden de uitvaart verzorgd
 • algemenegeneeskundige acceptatie
 • Kinderen tot 21 jaar gratis meeverzekerd

Monuta

Met de verzekering van Monutazijn de belangrijkste kosten voor een begrafenis ofcrematie gedekt.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De laatste verzorging
 • {Vervoer van de overledene van de afscheidplaats naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor tijdens debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra pluspunten van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaargratis meeverzekerd
 • Naast het basispakket krijgt u een extra pakketdat vrij te besteden is. U kunt dit bedrag eventueel besteden voor een steen ofandere extra’s

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeraar maakt onderdeel uit vangewoonBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de kosten zo laageen mogelijkheid te houden. Deverzekeringsmaatschappij doet dit door zoveel een mogelijkheid zaken online te regelen.

Scherpe premie

Het iszeker mogelijk om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeraars. Het is opdie manier een mogelijkheid om de combinatie van dekosten en de geboden bescherminggedurende de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenoptie te maken.

Nuvema

Nuvemais echt alleen een uitvaartverzekeraar, het verzorgen van de uitvaart wordtovergelaten aan andere uitvaartverzorgers. Hiervoor zijn 300samenwerkingsverbanden aangegaan waarbij nauwkeurig geselecteerd is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijemogelijkheid uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Kinderen tot 18jaar voor niksmeeverzekerd

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelconsumenten die voor een dergelijke verzekering wel afgesloten hebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de vaak hoge kosten van een uitvaart, in hetgeval van overlijden.

Het verschilt perverzekering en verzekeraar of uw nabestaanden eenfinanciële betaling krijgen bij uw overlijden ofdiensten aangeboden krijgen om de uitvaart te organiseren.

Verschillende uitvaartverzekeringenvergelijken 

Een andere populaire soortuitvaartverzekering is een kapitaalverzekering. Bij dit typeuitvaartverzekering krijgen uw nabestaanden een financiële uitbetalingvoor de organisatie van uw uitvaart. Het is bij dit type uitvaartverzekeringmogelijk om de hoogte van dit bedrag tussentijds aan te passen. In de meeste gevallenligt deze uitbetaling rond de zevenduizend euro, watgelijk is aan gemiddelde onkosten voor een uitvaart.}}

Scroll naar boven