Uitvaartverzekering Premie Berekenen

Uitvaartverzekering Vrije Zorgkeuze

Veel consumenten hebben speciale wensen voor een begrafenis. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij een aantal uitvaartverzekeringsmaatschappijen mogelijk om tot een bepaalde hoogte zelf de verzekering in te vullen, opdat de verzekering meestal op maat is voor de speciale wensen.

Uitvaartverzekering Vrije Zorgkeuze

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Een voor de handliggende eigenschap is demaandpremie van debegrafenisverzekeringen. Deze wordt met namebepaald worden rekening houdend met de leeftijdvan de consument, maar tevens op basis van de dekking.De uitvaartverzekering met de laagsteprijs is daarom niet perse de slimste mogelijkheid voor jouw situatie. Kijk dan tevens nietpuur naar de laagsteprijsbegrafenisverzekeringen, maar houd ookrekening met alle eigenschappen die jij doorslaggevend vindt bij eenuitvaart.

Vergelijk demaandpremie van diversebegrafenisverzekeraars alleenals het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelhetzelfde is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met meerdereuitvaartverzekeringen, neem dan altijd de volgende drie eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Bij eenuitvaartverzekering waarin diensten kunnen wordenverzekerd, kan het per uitvaartverzekeraar verschillenwelke diensten dit precies zijn.gebruikelijkegedekte diensten zijn onder andere de zaalhuur voor de plechtigheid, een standaardkist eneen rouwwagen.

2. Indexatie

Hoewel niet alle begrafenisverzekeraars deuitvaartverzekeringen immerindexeren, is het niet onverstandig dit nog te bekijken perbegrafenisverzekeringen. Bij weinig begrafenisverzekeringsmaatschappijenkun je zelf kiezen of deuitvaartverzekeringen geïndexeerd moet worden.Houd er rekening mee dat indexering ookinhoudt dat de premie af en toe verhoogd wordt. Dezestijging gaat in theorie echter gelijk opmet stijgingen van het salaris die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je alstwintigjarige een begrafenisverzekering af,dan weet je hoogstwaarschijnlijk nog nietprecies wat voor type uitvaart je zouwillen over vele tientallen jaren. Ook kunnen jebehoeften in de loop der tijd veranderen. Om zeker te zijn dat de begrafenisverzekering immer aansluit bij je behoeften, is het verstandig om teletten op de opties tot aanpassingen die debegrafenisverzekering aanbiedt.Verschillende soorten begrafenisverzekeringen vergelijken

​Een groot deel vande begrafenisverzekeringen is tegenwoordig een kapitaalverzekering of een combinatieverzekering.verschillende begrafenisverzekeringen hebbenverschillende voordelen. Houd rekening met de verschillendetypen uitvaartverzekeringen wanneerje uitvaartverzekeringen vergelijkt. Soms zijnverschillende typen verzekeringen niet goed vergelijkbaar.

Veeluitvaartverzekeraars hebben deals met bedrijven, zodatzij voordeliger diensten kunnen afnemen. Zo kan hetvoorkomen dat een naturaverzekering ter waarde van € 6.000,00 meerdiensten mogelijk maakt dan een kapitaalverzekeringter waarde van € 7000, omdat je als particulier geen dergelijkekortingsdeals hebt die de uitvaartverzekeraar welheeft.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op onzewebsite. Normaal gesproken wordteen uitvaartverzekering maar één maal in het leven afgesloten, hierdooris het doorslaggevend dat men een geïnformeerde, maar met name een gewenstemogelijkheid maakt. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij allerhandebegrippen uit voor wat betreft uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit allerleipolissen zijn er allerhandetermen die wij nader toelichten en interessante blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u precies weet wat de voor-en nadelen vaneen bepaalde verzekeraar zijn, tevens is dekosten van belang.wellicht krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de optie hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erallerlei punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop meer dan 1verzekeringsmaatschappijen opallerlei punten metelkaar vergeleken worden. Deverzekeringsmaatschappijen waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens een mogelijkheid depremie bij de bovengenoemdeverzekeraars in een overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kuntgemakkelijk een geïnformeerde keuzemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze aanbieders, maar het iseen mogelijkheid alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het eenmogelijkheid via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeuze te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is één van degrootste uitvaartorganisatie van ons land, metuiterste persoonlijke aandachtvoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor een ieder bereikbaar te maken.

Yarden

Yarden biedt 1 soort polis,namelijk de “Mijn Laatste Wensen”-uitvaartzekering. Dit betreft een flexibelepolis, dat wil zeggen dat de verzekeringsnemer zelf de hoogte van het verzekeringnemerbedrag bepaalt. Maar ook hoe dit bedrag eventueel vergoedwordt, in natura, kapitaal of een combinatie van beide. Bovendien kunt u dittussentijds aanpassen zodat uw polis telkens past bij uw gevalen wensen.

De pre’s van Yarden zijn onder meer:

 • 10 procent extrabesteedbaar bedrag wanneer Yarden de uitvaart verzorgd
 • premie indexatiemogelijk
 • Keuze premiebetalingstermijnen

Monuta

Alsuitvaartverzekeraar is Monuta één van de modernsten in deuitvaartbranche en een van de meest populaireverzekeraars op het gebied vanuitvaartverzekeringen. De verzekeringsmaatschappij vindt hetvan betekenis dat ugoed begeleid wordt bij de uitvaart van een dierbare/nabestaande. Alseen van de weinigen biedt ze een totaalpakket.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De uitvaartkist
 • {Vervoer van de overledene van de kerk naar het uitvaartcentrum
 • Condoleanceboek en een bewijsvan overlijden
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra pre’s van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarzonder extra kosten meeverzekerd
 • Naast het basispakket krijgt u een extra pakketdat vrij te besteden is. U kunt dit bedrag eventueel besteden voor een steen ofandere extra’s

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeraar maakt onderdeel uit vanalledaagsBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de onkosten zo laageen mogelijkheid te houden. Deverzekeringsmaatschappij doet dit door zoveel eenoptie zaken online te regelen.

Scherpe premie

Wat dat betreftlijkt de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis op een degelijkemanier in elkaar te zitten, waarbij het online element ervoor zorgt datde premie niet te hoog oploopt. Deverzekeraar wil er op die wijze voor zorgendat meer consumenten tijdig een uitvaartverzekeringafsluiten, zodat de kosten voor de uitvaart netjesvergoedt zijn.

Nuvema

Nuvemais echt alleen een uitvaartverzekeraar, het verzorgen van de uitvaart wordtovergelaten aan andere uitvaartverzorgers. Hiervoor zijn 300samenwerkingsverbanden aangegaan waarbij nauwkeurig geselecteerd is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Flexibelemaandprijs betalingstermijn
 • Scherpe premie
 • Tussentijds kosteloos aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelklanten die voor een dergelijke verzekering wel afgesloten hebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de vaak hoge onkosten van een uitvaart, in hetgeval van overlijden.

Doordat erverschillende soorten uitvaartverzekeringen bestaan en het aantal verzekeringsmaatschappijenis toegenomen, kan het soms behoorlijk lastig zijn om een geschikteuitvaartverzekering te vinden.

Een kapitaalverzekering ofnaturaverzekering? 

Alternatief voor eencombinatieverzekering 

Een alternatief voordeze combinatieverzekering is een natura sommenverzekering. Dit is een speciaalsoort kapitaalverzekering, waarbij eveneens een financiële betalingwordt uitgekeerd aan nabestaanden. In tegenstelling tot de betalingdie zij krijgen bij een kapitaalverzekering mag de betalingvan een natura sommenverzekering enkel gebruikt worden voor de organisatie vande uitvaart van een overledene.

Wat kost een uitvaart? 

Gemiddeld kost een begrafenis of een crematie zo’n zevenduizendeuro. Het is vanzelfsprekend sterk van uw persoonlijkevoorkeuren afhankelijk wat de exactekosten voor een uitvaart zullen zijn. In de laatstetijd is er bijvoorbeeld een duidelijke prijsstijging te zien in de onkostenvoor de gehele uitvoering van een uitvaart.{

Producten- enuitvaartdienstenverzekering

Bij de verzekering voor producten- en uitvaartdiensten wordt geen geld uitgekeerd. Je bepaalt zelf welke hoedanigheid de producten en uitvaartdiensten moeten krijgen. }}}

Scroll naar boven