uitvaartkosten verzekeringen vergelijken

Uitvaartverzekering Voor Studenten Vergelijken

De begrafenisverzekeraars die je op deze site kunt vergelijken zijn: Monuta, Nuvema, DELA, Yarden en Ardanta. Deze begrafenisverzekeringsmaatschappijen bieden verschillende verzekeringen aan. Er zijn diverse typen verzekeringen waar je uit kunt kiezen. Zo kun je ervoor kiezen om alleen een geldbedrag te verzekeren, dit noemen we een kapitaalverzekering. Ook is het mogelijk om een dienstenpakket te combineren, dit noemen we een verzekering in natura. Ook kan er een combinatieverzekering worden gekozen, waarbij zowel diensten als een geldbedrag vergoedt wordt. Ook is het een optie een overlijdensverzekering af te sluiten.

Uitvaartverzekering Voor Studenten Vergelijken

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenbegrafenisverzekering vergelijken? Doorverschillende natura- en/of kapitaalverzekeringen naast elkaar teleggen, kun je objectiefbepalen welke begrafenisverzekeringen hetgoedkopere bij je past.Om verschillendebegrafenisverzekeringsmaatschappijengoed naast elkaar te kunnen vergelijken moet je echter welweten op welke factoren je moet letten.

Vergelijk demaandpremie van verschillendeuitvaartverzekeraars alleenals het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelgelijk is. Ga je eenuitvaartverzekeringen vergelijken met meerdereuitvaartverzekeringen, neem dan immer de volgende drie eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Bij eenuitvaartverzekering waarin diensten kunnen wordenverzekerd, kan het per uitvaartverzekeraar verschillenwelke diensten dit zouden zijn.doorsneegedekte diensten zijn onder andere de zaalhuur voor de kerkdienst, een standaardkist eneen rouwwagen.

2. Indexatie

Een erginteressante factor bij het vergelijken vanbegrafenisverzekeringen is of deze geïndexeerd is.Indexatie betekent dat debegrafenisverzekeringen waardevast is. Omdat eenbegrafenisverzekering gewoonlijk tientallen jaren voor het doodal wordt aangegaan, is dit van groot belang.

3. Aanpasbaarheid

Bij eenaantaluitvaartverzekeringsmaatschappijenis het maken van aanpassingen moeilijker dan bij andereuitvaartverzekeraars. Ga je een uitvaartverzekeringvergelijken met andere uitvaartverzekeringen,kijk dan de voorwaarden ommeer te weten te komen over de mogelijkheid tot aanpassingen.In best veel gevallen kan dedekking in hoge mate persoonlijk wordengemaakt. Wel kan dit gepaard gaan met een ophoging van depremie, ondermeer als het uiterste aantal gasten opde begrafenis verhoogd moet worden.

​Welk type uitvaartverzekering moet ik kiezen?

Grofweg bestaan er 4 typen uitvaartverzekeringen: de kapitaalverzekering, de naturaverzekering, de natura sommenverzekering en de combinatieverzekering.

 • Bij een kapitaalverzekering verzeker je een specifiek bedrag dat nabestaanden vrij kunnen besteden.
 • Bij een naturaverzekering worden bepaalde diensten en objecten verzekerd ter waarde van een bepaald bedrag.
 • Bij een natura sommenverzekering krijgen de nabestaanden een bedrag, maar mag dit uitsluitend worden uitgegeven aan de uitvaartverzekering.
 • Bij een combinatieverzekering worden zowel diensten als een vooraf bepaald geldbedrag verzekerd.

{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn meerdan een uitvaartverzekeraarsactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeringsmaatschappij wilt u graag als nieuweklant verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een aanbieder die perse devoordeligste is. De vraag is enkel welkeaanbieder het goedkopere bij upast!

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maartevens op de te betalen premie. 2 Factoren diegrotendeels de maandprijs bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het verzekerde minimumbedrag en aan de hand van de mogelijkheidof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kunteenvoudig een geïnformeerde keuzemogelijkheidmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze aanbieders, maar het ismogelijk alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naaroptie te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna 1 miljoen leden en is 1grootste uitvaartorganisatie van Nederland, methoogste persoonlijke tijdvoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er gedurendede uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Ook is ereen flexibele uitkering, er zijn namelijk3 keuzemogelijkheden.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten betalen, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de kosten van deuitvaart tot de hoogte van hetconsument bedrag. Je ontvangt 10% extrabesteedbaar bedrag wanneer Yarden uw uitvaart verzorgt. Ook bestaat deoptie om yarden geld te laten uitkeren. Tevensis er een combinatie van beide mogelijkhedenmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar gratis meeverzekeren.

De pluspunten van Yarden zijn onder andere:

 • 10 procent extrafinanciële middelen opwelk moment Yarden de uitvaart verzorgd
 • kosten indexatiemogelijk
 • Voorschot bijterminale ziekte mogelijk

Monuta

Monuta biedt eentotaalpakket met producten en diensten voor uw uitvaart.U kunt rekenen op een begrafenisondernemer die helpt bijhet uitvoeren van de wensen van uw dierbare, zowelvoor- als na het overlijden. Bovendien verkrijgenuw nabestaanden naast het totaalpakket extra wat vrij besteedbaar is.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De laatste verzorging
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Condoleanceboek en een bewijsvan overlijden
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra voordelen van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarzonder extra kosten meeverzekerd
 • Naast het basispakket krijgt u een extra pakketdat vrij te besteden is. U kunt dit bedrag eventueel besteden voor een steen ofandere extra’s

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel mensen bezighoudt. daardoorontdekten ze onder andere dat veelklanten het afsluiten van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in eenaantal gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat deonkosten zo laag mogelijk liggen,waardoor het niet nodig is om een hoge kosten tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeringsmaatschappijverzekeringnemern verscheidene zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

Wat dat betreftlijkt de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis op een degelijkewijze in elkaar te zitten, waarbij het online element ervoor zorgt datde kosten niet te hoog oploopt. Deverzekeraar wil er op die manier voor zorgendat meer klanten tijdig een uitvaartverzekeringaan gaan, zodat de kosten voor de uitvaart netjesgedekt zijn.

Nuvema

Nuvema kan u eenopmaat gemaakte natura poli aanbieden. 300 lokale uitvaartverzorgers en 75eigen vertegenwoordigers begeleiden u bij het realiserenvan uw uitvaartwensen.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijekeuze uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Tussentijds zonderkosten aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelklanten die voor een dergelijke verzekering wel afgesloten hebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de a-sociaal hoge kosten van een uitvaart, in hetgeval dat u zou overlijden.

Doordat erverschillende typen uitvaartverzekeringen bestaan en het aantal verzekeraarsis toegenomen, kan het soms behoorlijk lastig zijn om een geschikteuitvaartverzekering te vinden.

Een kapitaalverzekering ofnaturaverzekering? 

Het kan best wel uitdagend zijn om eenkeuze te maken tussen een kapitaal- of naturaverzekering ophet moment dat u een uitvaartverzekering aan wilt gaan. InNederland heeft 80% van de verzekeringnemern een van deze tweesoorten uitvaartverzekeringen afgesloten. Het voordeel van eenkapitaalverzekering kan zijn dat het voor de achterblijvers mogelijk

Laat je nabestaanden zorgeloos achter

Uitvaartverzekeringenvergelijken staat bij veel consumenten niet bovenaan deprioriteitenlijst terwijl het per slot van rekening heelverstandig is om te doen. Door een uitvaartverzekeringaan te gaan en je laatste wensen vast te leggen zorgje voor een zo zorgeloosmogelijk rouwproces van je nabestaanden.Hierbij gaat het niet alleen om de keusof je begraven of gecremeerd wilt worden. Tevens de kostenvoor de uitvaartkist, rouwkaarten, eventuele bloemstukken, eenuitvaartbegeleider, overledenevervoer en een grafsteen zijn hiermee gedekt.Omdat het uitvaartverzekeringen vergelijken geengangbareopgave is, geven we je hier alvast antwoorden op meestal gestelde vragen.{

Producten- enuitvaartdienstenverzekering

Bij de verzekering voor producten- en uitvaartdiensten wordt geen geld uitgekeerd.

Uitvaartverzekering online regelen

Zo kun je tegenwoordigook online je uitvaartverzekering regelen. Deverzekeringsmaatschappijen van de onlineuitvaartverzekeringsvormen geven aan de onkosten hierdoor zo laageen mogelijkheid te kunnen houden. Om die redenkom je gedurende het online uitvaartverzekeringen vergelijkentermen tegen als ‘budget uitvaartverzekering’ en ‘de scherpsteuitvaartpremies’. Tevens hiervoor geldt: kies wat hetbeste bij je past. Maak een afspraakmet een uitvaartverzekeraar als je een persoonlijk contact wilt. Kies voor eenonline uitvaartverzekering op welk moment je je verzekeringefficiënt maar effectief wiltvinden.}}}

Scroll naar boven