uitvaartkosten verzekeringen vergelijken

Uitvaartverzekering Vergelijken Onafhankelijk

Veel mensen hebben specifieke wensen voor een uitvaart. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij enkele begrafenisverzekeringsmaatschappijen een mogelijkheid om tot een zeker niveau zelf de verzekering in te vullen, opdat de verzekering meestal op maat is voor de eigen wensen.

Uitvaartverzekering Vergelijken Onafhankelijk

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Een voor de handliggende factor is demaandprijs van debegrafenisverzekeringen. Deze kan met nameberekend worden aan de hand van de leeftijdvan de aanvrager, maar tevens op basis van de dekking.De uitvaartverzekering met de laagstepremie is daarom niet perse de beste mogelijkheid voor jouw situatie. Kijk dan tevens nietalleen naar de voordeligsteuitvaartverzekeringen, maar houd tevensrekening met alle factoren die jij van invloed vindt bij eenuitvaart.

Vergelijk dekosten van verschillendebegrafenisverzekeraars alleenwanneer het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelhetzelfde is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met meerdereuitvaartverzekeringen, neem dan altijd de volgende 3 eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Bij eenuitvaartverzekering waarin diensten kunnen wordenverzekerd, kan het per uitvaartverzekeraar verschillenwelke diensten dit zullen zijn.algemenegedekte diensten zijn onder meer de huur voor dezaal voor de dienst, een standaardkist eneen rouwwagen.

2. Indexatie

Hoewel de meeste uitvaartverzekeraars debegrafenisverzekeringen te allen tijdeindexeren, is het niet onverstandig dit nog te bekijken peruitvaartverzekeringen. Bij een aantal uitvaartverzekeraarskun je zelf uitkiezen of deuitvaartverzekeringen geïndexeerd mag worden.Bedank dat indexering tevensinhoudt dat de premie periodiek verhoogd wordt. Dezestijging gaat theoretisch echter gelijk opmet stijgingen van het salaris die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je alstwintigjarige een begrafenisverzekering af,dan weet je waarschijnlijk nog nietexact wat voor type begrafenis je wilt over vele tientallen jaren. Tevens kunnen jewensen in de loop der tijd anders zijn. Om erzeker van te zijn dat de uitvaartverzekering immer aansluit bij je behoeften, is het goed om teletten op de opties tot aanpassingen die deuitvaartverzekering aanbiedt.

Overlijdensrisicoverzekering

Eenoverlijdensrisicoverzekering neemt u niet zomaar. Als in een gezin een van de ouders overlijdt, heeft dat enorme gevolgen.Natuurlijk is er de klap om zonder deander verder te moeten. Maar er valt ook een kostwinner of eenverzorger weg. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u er voorzorgen dat er dan geldvrijkomt voor de klanten die achterblijven.

Afhankelijk van desamenstelling van uw situatiebepaalt u zelf hoe en voor welk bedrag u zich verzekert. Kies eenoverlijdensrisicoverzekering die aansluit bij uw persoonlijke situatie.{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn meerdere uitvaartverzekeraarsactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeraar wilt u graag als nieuweklant verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een provider die perse debetere is. De vraag is enkel welkeaanbieder het goedkopere bij upast!

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maartevens op de te betalen premie. Twee factoren diegrotendeels de kosten bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het consument minimumbedrag en aan de hand van de mogelijkheidof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kuntsimpel een geïnformeerde keuzemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze providers, maar het iseen mogelijkheid alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeus te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna 1 miljoen leden en is eengrootste uitvaartorganisatie van Nederland, metuiterste persoonlijke tijdvoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er lopendede uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor een ieder bereikbaar te maken.

Yarden

Mijn Laatste Wensen Uitvaartverzekering is deuitvaartverzekering die Yarden aanbiedt. U kiest zelf hetklant bedrag, dit is al mogelijk vanaf 500 €. Kiest u vooreen verzekerd bedrag van 1500 euro dan hoort hierbij een lagemaandmaandprijs van 1,99 euro.

De pluspunten van Yarden zijn onder andere:

 • Voordelige premie
 • gebruikelijkemedische acceptatie
 • Keuzevrijheidom verzekering zelf samen te stellen

Monuta

Alsuitvaartverzekeraar is Monuta 1 van de modernsten in deuitvaartbranche en een van de meest gekozenverzekeringsmaatschappijen op het gebied vanuitvaartverzekeringen. De verzekeraar vindt hetdoorslaggevend dat ugoed begeleid wordt bij de uitvaart van een dierbare/nabestaande. Alséén van de weinigen biedt ze een totaalpakket.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • Een begrafenisondernemer voor begeleiding vooren na een overlijden
 • {Vervoer van de overledene van de kerk naar het uitvaartcentrum
 • Volgauto
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra voordelen van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarvoor niks meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,tevens wanneer de kosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel consumenten bezighoudt. hierdoorontdekten ze onder meer dat veelmensen het vinden van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in eenaantal gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat deonkosten zo laag een optie liggen,waardoor het niet nodig is om een hoge maandprijs tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeringsmaatschappijverzekerden verscheidene zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

Het isuiteraard een optie om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeraars. Het is opdie manier een optie om de combinatie van dekosten en de geboden bescherminggedurende de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenkeuze te maken.

Nuvema

Nuvema is eenuitvaartverzekeraar die actief is binnen heel ons land. Het doel is een op maat gemaakte uitvaartverzekering voor iedereen te realiseren. Voor ruim 300.000 klanten zorgt Nuvema voor een naturauitvaarverzekering, waarbij uw uitvaartwensen centraal staan en er eengoede financiële afwikkeling is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Flexibelepremie betalingstermijn
 • Scherpe premie
 • Tussentijds voor niks aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelklanten die voor een dergelijke verzekering wel afgesloten hebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de hele hoge onkosten van een uitvaart, in hetgeval van overlijden.

Doordat erverschillende typen uitvaartverzekeringen bestaan en het aantal verzekeraarsis toegenomen, kan het soms behoorlijk lastig zijn om een geschikteuitvaartverzekering te vinden.

Een kapitaalverzekering ofnaturaverzekering? 

Een combinatieverzekeringafsluiten 

Als andereoptie voor de kapitaalverzekering en naturaverzekering wordteen combinatieverzekering aangeboden. Dit type uitvaartverzekering heeft in deafgelopen jaren steeds meer aan waarderingontvangen en vormt, zoals de naam van dezeuitvaartverzekering al doet vermoeden, een combinatie van een naturaverzekeringen een kapitaalverzekering.

Welke uitvaartverzekeringsvormenzijn er?

Bij iedereuitvaartverzekeraar kun je over het algemeen sowieso kiezen uit 2 verscheideneuitvaartverzekeringsvormen. Enerzijds is dit een verzekeringin producten en uitvaartdiensten en anderzijds is dit eenverzekering in geld. Welke van deze 2 verzekeringsvormen je hetbeste past, verschilt pergeval.{

Producten- enuitvaartdienstenverzekering

Bij de verzekering voor producten- en uitvaartdiensten wordt geen geld uitgekeerd.

Uitbreiding uitvaartverzekeringsvormen

Met de toenamevan het aantal uitvaartverzekeraars, groeit tevens het aantaluitvaartverzekeringsvormen. Er is inmiddels dantevens een grote keuze aan uitvaartverzekeringsvormenom uit te kiezen. Hoewel ze gewoonlijk een afgeleide zijn vanofwel de verzekering in producten en uitvaartdiensten, dan wel een verzekeringin geld.}}}

Scroll naar boven