Begrafenisverzekering

Uitvaartverzekering Premie Berekenen

Veel mensen hebben andere wensen voor een begrafenis. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij de meeste uitvaartverzekeraars een optie om tot een zeker niveau zelf de verzekering in te vullen, opdat de verzekering meestal op maat is voor de persoonlijke behoeften.

Uitvaartverzekering Premie Berekenen

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenbegrafenisverzekering vergelijken? Doorverschillende natura- en/of kapitaalverzekeringen met elkaar te vergelijken, kun je objectiefbepalen welke uitvaartverzekeringen hetgoedkopere bij jou past.Om diversebegrafenisverzekeraarsgoed naast elkaar te kunnen vergelijken moet je echter welweten op welke factoren je moet letten.

Vergelijk demaandpremie van verschillendeuitvaartverzekeraars uitsluitendals het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelhetzelfde is. Ga je eenuitvaartverzekeringen vergelijken met andereuitvaartverzekeringen, neem dan teallen tijde de volgende 3 factoren mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Bij eenbegrafenisverzekering waarin diensten kunnen wordenverzekerd, kan het per begrafenisverzekeraar verschillenwelke diensten dit zullen zijn.gewonegedekte diensten zijn onder meer de huur voor dezaal voor de kerkdienst, een standaardkist eneen rouwwagen.

2. Indexatie

Hoewel eenaantal uitvaartverzekeraars debegrafenisverzekeringen altijdindexeren, is het niet onverstandig dit nog te bekijken perbegrafenisverzekeringen. Bij heelveel begrafenisverzekeraarskun je zelf kiezen of debegrafenisverzekeringen geïndexeerd moet worden.Bedank dat indexering tevensbetekent dat de maandprijs periodiek duurder wordt. Dezestijging gaat theoretisch echter gelijk opmet stijgingen van het salaris die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Bij sommigebegrafenisverzekeraarsis het maken van aanpassingen moeilijker dan bij andereuitvaartverzekeraars. Ga je een begrafenisverzekeringvergelijken met andere begrafenisverzekeringen,kijk dan de polisvoorwaarden ommeer te weten te komen over de mogelijkheid tot aanpassingen.In veel gevallen kan debescherming in hoge mate gepersonaliseerd worden. Wel kan dit gepaard gaan met een ophoging van demaandprijs, bijvoorbeeld wanneer het maximale aantal gasten opde uitvaart uitgebreid moet worden.

Overlijdensrisicoverzekering

Eenoverlijdensrisicoverzekering neemt u niet voorniets. Als in een gezin een van de ouders dood gaat, heeft dat enorme gevolgen.Uiteraard is er de klap om zonder deander verder te moeten. Maar er valt ook een kostwinner of eenverzorger weg. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u verzekeren dat er dan geldvrijkomt voor de mensen die achterblijven.

Afhankelijk van desamenstelling van uw situatiebepaalt u zelf hoe en voor welk bedrag u zich verzekert. Kies eenoverlijdensrisicoverzekering die aansluit bij uw persoonlijke situatie.{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn meerdan 1 uitvaartverzekeraarsactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeringsmaatschappij wilt u graag als nieuweklant verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een provider die perse degoedkopere is. De vraag is enkel welkeprovider het slimste bij upast!

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u exact weet wat de voor-en nadelen vaneen bepaalde verzekeraar zijn, tevens is demaandprijs belangrijk.wellicht krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de mogelijkheid hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erallerhande punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop meer dan 1verzekeringsmaatschappijen opuiteenlopende punten metelkaar vergeleken worden. Deverzekeringsmaatschappijen waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens een mogelijkheid dekosten bij de bovengenoemdeverzekeringsmaatschappijen in 1 overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kuntgemakkelijk een geïnformeerde mogelijkheidmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze aanbieders, maar het iseen mogelijkheid alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het eenmogelijkheid via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naaroptie te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is één van degrootste uitvaartorganisatie van Nederland, metuiterste persoonlijke interessevoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er lopendede uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor een ieder bereikbaar te maken.

Yarden

Yarden biedt één soort polis,namelijk de “Mijn Laatste Wensen”-uitvaartzekering. Dit betreft een flexibelepolis, dat wil zeggen dat de verzekeringsnemer zelf de hoogte van het verzekerdebedrag bepaalt. Maar tevens hoe dit bedrag eventueel uitgekeerdwordt, in natura, kapitaal of een combinatie van beide. Bovendien kunt u dittussentijds aanpassen zodat uw polis continu past bij uw gevalen wensen.

De pluspunten van Yarden zijn onder meer:

 • 10 procent extrabesteedbaar bedrag wanneer Yarden de uitvaart verzorgd
 • gewonegeneeskundige acceptatie
 • Keuzevrijheidom verzekering zelf samen te stellen

Monuta

Alsuitvaartverzekeraar is Monuta één van de modernsten in deuitvaartbranche en een van de meest gekozenverzekeraars op het gebied vanuitvaartverzekeringen. De verzekeringsmaatschappij vindt hetcruciaal dat ugoed begeleid wordt bij de uitvaart van een dierbare/nabestaande. Alséén van de weinigen biedt ze een totaalpakket.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De uitvaartkist
 • {Vervoer van de overledene van de kerk naar het uitvaartcentrum
 • Volgauto
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra pluspunten van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarvoor niks meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,ook op welk moment de onkosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel consumenten bezighoudt. daardoorontdekten ze onder meer dat veelconsumenten het vinden van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in sommige gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat deonkosten zo laag mogelijk liggen,waarmee het niet nodig is om een hoge maandprijs tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeraarverzekeringnemern verscheidene zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

Het isuiteraard mogelijk om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeringsmaatschappijen. Het is opdie wijze een mogelijkheid om de combinatie van dekosten en de geboden bescherminglopende de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenmogelijkheid te maken.

Nuvema

Nuvema is eenuitvaartverzekeraar die actief is binnen heel Holland. Het doel is een op maat gemaakte uitvaartverzekering voor eenieder te realiseren. Voor ruim 300.000 klanten zorgt Nuvema voor een naturauitvaarverzekering, waarbij uw uitvaartwensen centraal staan en er eengoede financiële afwikkeling is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijekeus uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Kinderen tot 18jaar voor niksmeeverzekerd

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering kunt u aangaan mits u wilt dat uw nabestaandengeld uitbetaald krijgen voor het verzorgen van uwbegrafenis of crematie. U hoeft niet van te voren bepalen hoe uw uitvaart erexact uitziet en behoud daardoor flexibiliteit envrijheid. Echter biedt Nuvema niet een kapitaal polis alleen, dit dientgecombineerd te worden met een naturauitvaartverzekering in geld.}}

Scroll naar boven