Uitvaartverzekering Premie Berekenen

Uitvaartverzekering Ondernemer

Veel consumenten hebben andere behoeften voor een uitvaart. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij enkele uitvaartverzekeraars mogelijk om tot een zekere hoogte zelf de verzekering in te vullen, opdat de verzekering te allen tijde op maat is voor de eigen behoeften.

Uitvaartverzekering Ondernemer

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Een voor de handliggende eigenschap is depremie van deuitvaartverzekeringen. Deze wordt met namebepaald worden aan de hand van de leeftijdvan de klant, maar ook op basis van de dekking.De uitvaartverzekering met de laagstemaandpremie is om die reden niet perdefinitie de beste mogelijkheid voor jou. Kijk dan tevens nietalleen naar de laagsteprijsbegrafenisverzekeringen, maar houd ookrekening met alle factoren die jij van invloed vindt bij eenuitvaart.

Vergelijk dekosten van verschillendeuitvaartverzekeraars uitsluitendals het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelhetzelfde is. Ga je eenuitvaartverzekeringen vergelijken met anderebegrafenisverzekeringen, neem dan teallen tijde de volgende 3 eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Bij eenbegrafenisverzekering waarin diensten kunnen wordenverzekerd, kan het per uitvaartverzekeraar verschillenwelke diensten dit exact zijn.gewonegedekte diensten zijn onder andere de huur voor dezaal voor de kerkdienst, een standaardkist eneen rouwauto.

2. Indexatie

Een ergbelangrijke factor bij het vergelijken vanuitvaartverzekeringen is of deze geïndexeerd is.Indexatie wil zeggen dat debegrafenisverzekeringen waardevast is. Omdat eenbegrafenisverzekering gewoonlijk tientallen jaren voor het overlijdenal wordt aangegaan, is dit essentieel.

3. Aanpasbaarheid

Bij eenaantaluitvaartverzekeraarsis het maken van aanpassingen lastiger dan bij anderebegrafenisverzekeraars. Ga je een begrafenisverzekeringvergelijken met andere uitvaartverzekeringen,bekijk dan de voorwaarden van de polos ommeer te weten te komen over de mogelijkheid tot aanpassingen.In best veel gevallen kan debescherming in hoge mate persoonlijk wordengemaakt. Wel kan dit gepaard gaan met een verhoging van dekosten, ondermeer als het maximale aantal gasten opde uitvaart uitgebreid moet worden.

Begrafenisverzekering vergelijken online

Vandaag de dag zijn bijna alleuitvaartverzekeringen onlineafgesloten. Een begrafenisverzekering vergelijken ishierdoor eenvoudiger enoverzichtelijk geworden. Alle kenniskan naast elkaar worden gelegd. Zo is het overzichtelijker om eenbegrafenisverzekering af te sluiten.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op onzewebsite. Over het algemeen wordteen uitvaartverzekering maar één maal in het leven afgesloten, hierdooris het cruciaal dat men een geïnformeerde, maar vooral een verstandigemogelijkheid maakt. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij diversebegrippen uit voor wat betreft uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit verschillendepolissen zijn er diversetermen die wij nader toelichten en gewenste blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u exact weet wat de voor-en nadelen vaneen zekere verzekeraar zijn, tevens is depremie om te onthouden.mogelijkerwijs krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de mogelijkheid hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erdiverse punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop meer dan éénverzekeringsmaatschappijen opallerhande punten metelkaar vergeleken worden. Deverzekeraars waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens een mogelijkheid dekosten bij de bovengenoemdeverzekeraars in 1 overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kuntgemakkelijk een geïnformeerde keuzemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze aanbieders, maar het iseen optie alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het een optie via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarmogelijkheid te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna één miljoen leden en is 1grootste uitvaartorganisatie van Nederland, metmaximale persoonlijke aandachtvoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er lopendede uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Bovendien is erflexibiliteit tot de uitkering, er zijn namelijkdire mogelijkheden.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten vergoeden, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de kosten van deuitvaart tot de hoogte van hetverzekeringnemer bedrag. Je ontvangt 10% extrabudget wanneer Yarden uw uitvaart verzorgt. Daarnaast bestaat deoptie om yarden geld te laten uitkeren. Bovendienis er een combinatie van beide eigenschappenmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar zonder extrakosten meeverzekeren.

De voordelen van Yarden zijn onder andere:

 • Voordelige premie
 • ordinairegeneeskundige acceptatie
 • Voorschot bijterminale ziekte mogelijk

Monuta

Alle wensen wordengeëerd zodat de uitvaart compleet verzorgdwordt. Tevens is het allichtmogelijk een uitvaartverzekering in geld af tesluiten, zodat de nabestaanden zelf bepalen hoe de uitvaart eventueel geregeldwordt. Ernaast zijn er nog andere uitvaartmogelijkhedeneen mogelijkheid als Multiculturele uitvaart,geldverzekering en depositofonds.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De laatste verzorging
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor tijdens debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra voordelen van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarkosteloos meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,ook op welk moment de onkosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeringsmaatschappij maakt onderdeel uit vansimpelBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de kosten zo laageen mogelijkheid te houden. Deverzekeringsmaatschappij doet dit door zoveel een mogelijkheid zaken online te regelen.

Scherpe premie

Het iszeker eenmogelijkheid om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeringsmaatschappijen. Het is opdie wijze mogelijk om de combinatie van dekosten en de geboden beschermingtijdens de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenkeus te maken.

Nuvema

Nuvema kan u eenopmaat gemaakte natura poli aanbieden. 300 lokale uitvaartverzorgers en 75eigen vertegenwoordigers begeleiden u bij het realiserenvan uw uitvaartwensen.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijekeuzemogelijkheid uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Tussentijds kosteloos aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelmensen die voor een dergelijke verzekering wel afgesloten hebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de hele hoge kosten van een uitvaart, in hetgeval dat u zou overlijden.

Doordat erverschillende typen uitvaartverzekeringen bestaan en het aantal verzekeraarsis toegenomen, kan het soms behoorlijk lastig zijn om een geschikteuitvaartverzekering te vinden.

Een kapitaalverzekering ofnaturaverzekering? 

Het kan best wel lastig zijn om te kiezen tussen een kapitaal- of naturaverzekering wanneer u een uitvaartverzekering aan wilt gaan. InNederland heeft 80% van de verzekeringnemern een van deze tweetypen uitvaartverzekeringen afgesloten. Het voordeel van eenkapitaalverzekering kan zijn dat het voor de achterblijvers Andersom ishet voordeel van een naturaverzekering dat een aantal zakenvoor een uitvaart door de door uw verzekeraaringeschakelde partijen geregeld wordt. Zij kunnen zich bezighouden methet verwerken van uw overlijden.

Uitvaartverzekering vergelijken enafsluiten 

Door de veelvudigheidaan mogelijkheden die verzekeringsmaatschappijenbieden op het gebied van uitvaartverzekeringen is het verstandigom vooraf diverse uitvaartverzekeringen en verzekeringsmaatschappijenmet elkaar te vergelijken. Hierbij vult u een aantal persoonlijke gegevens,waaronder uw leeftijd in, waarna de tool de verschillende mogelijkheden aan uvoorlegt. Des te ouder u bent, des te hoger zal logischerwijs demaandpremie voor uw uitvaartverzekering ook zijn.

Let bij hetvergelijken van uitvaartverzekeringen goed op de dekking die een bepaaldeverzekering u biedt. U wilt voorkomen dat u gedekt bent voor onkosten dieu niet zult maken, maar u wilt uw nabestaanden ook niet met overtollighoge onkosten opschepen. Het is belangrijk om vooraf af te wegen of tebetalen maandpremie opweegt tegen de onkosten die uw nabestaanden zullen moetenmaken bij een uitvaart.{

Producten- enuitvaartdienstenverzekering

Bij de verzekering voor producten- en uitvaartdiensten wordt geen geld uitgekeerd.

Uitbreiding uitvaartverzekeringsvormen

Met de uitbreidingvan het aantal uitvaartverzekeraars, groeit tevens het aantaluitvaartverzekeringsvormen. Er is op het moment danook een grote range aan uitvaartverzekeringsvormenom uit te kiezen. Hoewel ze in veelgevallen een derivaat zijn vanofwel de verzekering in producten en uitvaartdiensten, dan wel een verzekeringin geld.}}}

Scroll naar boven