Voordeligste Uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering Omhoog

Veel consumenten hebben andere behoeften voor een uitvaart. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij de meeste uitvaartverzekeringsmaatschappijen mogelijk om tot een zekere hoogte zelf de verzekering in te vullen, opdat de verzekering te allen tijde op maat is voor de persoonlijke behoeften.

Uitvaartverzekering Omhoog

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenbegrafenisverzekering vergelijken? Doordiverse natura- en/of kapitaalverzekeringen met elkaar te vergelijken, kun je onpartijdigbekijken welke uitvaartverzekeringen hetgoedkopere bij jou past.Om verschillendeuitvaartverzekeraarsgoed naast elkaar te kunnen vergelijken moet je echter welweten op welke factoren je moet letten.

Vergelijk dekostprijs van diverseuitvaartverzekeraars uitsluitendwanneer het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelgelijk is. Ga je eenuitvaartverzekeringen vergelijken met meerdereuitvaartverzekeringen, neem dan immer de volgende 3 eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Zaken welke niet bij elkeverzekeraar vergoed worden zijn ondermeer een rechtsbijstandsdekking en eenclaimlenvergoeding. Ook kunnener verschillen bestaan in de catering tijdens de uitvaart,de rouwdruk en het maximale aantal gasten op deuitvaart.

2. Indexatie

Hoewel heel veel uitvaartverzekeraars deuitvaartverzekeringen te allen tijdeindexeren, is het niet onverstandig dit nog te bekijken peruitvaartverzekeringen. Bij niet alle begrafenisverzekeraarskun je zelf kiezen of deuitvaartverzekeringen geïndexeerd moet worden.Bedank dat indexering tevensinhoudt dat de maandprijs perperiode hoger wordt. Dezeophoging gaat theoretisch echter gelijk opmet salarisstijgingen die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je alstwintigjarige een uitvaartverzekering af,dan weet je waarschijnlijk nog niethelemaal wat voor type uitvaart je zouwillen over vele tientallen jaren. Ook kunnen jewensen in de loop der tijd anders zijn. Om erzeker van te zijn dat de uitvaartverzekering immer aansluit bij je wensen, is het goed om teletten op de mogelijkheid tot aanpassingen die deuitvaartverzekering aanbiedt.

​Welk type begrafenisverzekering moet ik kiezen?

Grofweg zijn er 4 soorten uitvaartverzekeringen: de kapitaalverzekering, de naturaverzekering, de natura sommenverzekering en de combinatieverzekering.

 • Bij een kapitaalverzekering verzeker je een specifiek bedrag dat nabestaanden vrij kunnen besteden.
 • Bij een naturaverzekering worden bepaalde diensten en objecten verzekerd ter waarde van een bepaald bedrag.
 • Bij een natura sommenverzekering krijgen de nabestaanden een bedrag, maar mag dit enkel worden uitgegeven aan de uitvaartverzekering.
 • Bij een combinatieverzekering worden zowel diensten als een vooraf bepaald geldbedrag verzekerd.

{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op onzesite. Meestal wordteen uitvaartverzekering maar één maal in het leven afgesloten, hierdooris het doorslaggevend dat men een geïnformeerde, maar ook een gewenstekeuze maakt. Wij willen u zo goed eenoptie van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij allerhandebegrippen uit voor wat betreft uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit uiteenlopendepolissen zijn er verschillendetermen die wij nader toelichten en verstandige blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u exact weet wat de voor-en nadelen vaneen bepaalde verzekeraar zijn, tevens is dekosten van belang.soms krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de optie hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erverschillende punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop meer dan 1verzekeraars opallerhande punten metelkaar vergeleken worden. Deverzekeraars waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens een optie depremie bij de bovengenoemdeverzekeraars in één overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kunteenvoudig een geïnformeerde mogelijkheidmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze aanbieders, maar het iseen mogelijkheid alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het een optie via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeus te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna één miljoen leden en is eengrootste uitvaartorganisatie van ons land, metmaximale persoonlijke aandachtvoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er lopendede uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Yarden biedt een soort polis,namelijk de “Mijn Laatste Wensen”-uitvaartzekering. Dit betreft een flexibelepolis, dat wil zeggen dat de verzekeringsnemer zelf de hoogte van het verzekeringnemerbedrag bepaalt. Maar tevens hoe dit bedrag eventueel betaaldwordt, in natura, kapitaal of een combinatie van beide. Bovendien kunt u dittussentijds aanpassen zodat uw polis continu past bij uw situatieen wensen.

De pre’s van Yarden zijn onder andere:

 • 10 procent extrabesteedbaar bedrag wanneer Yarden de uitvaart verzorgd
 • simpelegeneeskundige acceptatie
 • Kinderen tot 21 twaalf maanden zonder extrakosten meeverzekerd

Monuta

Monuta biedt eentotaalpakket met producten en diensten voor uw uitvaart.U kunt rekenen op een begrafenisondernemer die helpt bijhet realiseren van de wensen van uw dierbare, zowelvoor- als na het overlijden. Bovendien ontvangenuw nabestaanden naast het totaalpakket extra wat vrij besteedbaar is.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De laatste verzorging
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor gedurende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra pluspunten van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarkosteloos meeverzekerd
 • Bij Monutakunt u als een van de weinigeuitvaartverzekeraars van te voren uw wensen vastlaten leggen. Uw nabestaanden kunnen u dan zonderzorgen begraven of cremeren

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeraar maakt onderdeel uit vangangbaarBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de onkosten zo laageen mogelijkheid te houden. Deverzekeraar doet dit door zoveel een mogelijkheid zaken online te regelen.

Scherpe premie

Wat dat betreftlijkt de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis op een degelijkewijze in elkaar te zitten, waarbij het online element ervoor zorgt datde kosten niet te hoog oploopt. Deverzekeraar wil er op die wijze voor zorgendat meer consumenten tijdig een uitvaartverzekeringvinden, zodat de onkosten voor de uitvaart netjesvergoedt zijn.

Nuvema

Nuvema is eenuitvaartverzekeraar die actief is binnen heel ditland. Het doel is een op maat gemaakte uitvaartverzekering voor eenieder te realiseren. Voor ruim 300.000 klanten zorgt Nuvema voor een naturauitvaarverzekering, waarbij uw uitvaartwensen centraal staan en er eenhandige financiële afwikkeling is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Totaal op maat gemaakt
 • Scherpe premie
 • Kinderen tot 18jaar zonder extra kostenmeeverzekerd

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelconsumenten die voor een dergelijke verzekering wel afgesloten hebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de a-sociaal hoge onkosten van een uitvaart, in hetgeval van overlijden.

Het verschilt perverzekering en verzekeringsmaatschappij of uw nabestaanden eenfinanciële uitbetaling krijgen bij uw overlijden ofdiensten aangeboden krijgen om de uitvaart te organiseren.

Verschillende uitvaartverzekeringenvergelijken 

Een andere populaire soortuitvaartverzekering is een kapitaalverzekering. Bij dit typeuitvaartverzekering krijgen uw nabestaanden een financiële uitbetalingvoor de organisatie van uw uitvaart. Het is bij dit type uitvaartverzekeringmogelijk om de hoogte van dit bedrag tussentijds aan te passen. meestalligt deze uitbetaling rond de zevenduizend euro, watgelijk is aan gemiddelde onkosten voor een uitvaart.}}

Scroll naar boven