Voordeligste Uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering Nl

Veel consumenten hebben andere behoeften voor een uitvaart. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij de meeste begrafenisverzekeraars een mogelijkheid om tot een zeker niveau zelf de verzekering in te vullen, zodat de verzekering meestal op maat is voor de speciale wensen.

Uitvaartverzekering Nl

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenuitvaartverzekering vergelijken? Doordiverse natura- en/of kapitaalverzekeringen met elkaar te vergelijken, kun je onpartijdigbepalen welke uitvaartverzekeringen hetgoedkopere bij je past.Om diversebegrafenisverzekeringsmaatschappijengoed naast elkaar te kunnen vergelijken moet je echter welweten op welke eigenschappen je moet letten.

Vergelijk depremie van diverseuitvaartverzekeraars alleenals het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelgelijk is. Ga je eenuitvaartverzekeringen vergelijken met meerderebegrafenisverzekeringen, neem dan teallen tijde de volgende 3 factoren mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Diensten welke niet bij iedereverzekeraar gedekt worden zijn ondermeer een rechtsbijstandsbescherming en eencalamiteitlenvergoeding. Ook kunnener verschillen bestaan in de catering lopende de plechtigheid,de rouwdruk en het hoogste aantal gasten op deuitvaart.

2. Indexatie

Doorbijvoorbeeld waardevermindering van ons geld is achtduizend euro op het moment vanschrijven meer waard dan overtientallen jaren, wanneer deklant komt te overlijden. Met indexatiewordt onder meer voor inflatie gecorrigeerd, waarmeede waarde die een begrafenisverzekeringen op het momentvan aangaan representeert tevens na enkele jaren nog gelijk is.

3. Aanpasbaarheid

Bij enkelebegrafenisverzekeringsmaatschappijenis het maken van aanpassingen moeilijker dan bij anderebegrafenisverzekeraars. Ga je een uitvaartverzekeringvergelijken met andere uitvaartverzekeringen,kijk dan de polisvoorwaarden ommeer te weten te komen over de optie tot aanpassingen.In enkele gevallen kan debescherming in hoge mate gepersonaliseerd worden. Wel kan dit gepaard gaan met een verhoging van depremie, onderandere wanneer het hoogste aantal gasten opde begrafenis verhoogd moet worden.

Begrafenisverzekering vergelijken online

Tegenwoordig worden bijna alleuitvaartverzekeringen onlineafgesloten. Een uitvaartverzekering vergelijken ishierdoor efficiënter enoverzichtelijker geworden. Alle gegevenskan naast elkaar worden gelegd. Zo is het eenvoudiger om eenbegrafenisverzekering af te sluiten.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op dezesite. Normaal gesproken wordteen uitvaartverzekering maar 1 maal in het leven afgesloten, hierdooris het vanbetekenis dat men een geïnformeerde, maar ook een verstandigekeuzemogelijkheid maakt. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij diversebegrippen uit inzake uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit allerhandepolissen zijn er allerleitermen die wij nader toelichten en slimme blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u exact weet wat de voor-en nadelen vaneen zekere verzekeringsmaatschappij zijn, tevens is depremie om te onthouden.soms krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de optie hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn eruiteenlopende punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop meer dan eenverzekeringsmaatschappijen opdiverse punten metelkaar vergeleken worden. Deverzekeraars waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens mogelijk depremie bij de bovengenoemdeverzekeringsmaatschappijen in 1 overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kunteenvoudigen simpel een geïnformeerde optiemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze providers, maar het iseen mogelijkheid alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het eenmogelijkheid via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarmogelijkheid te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna één miljoen leden en is eengrootste uitvaartorganisatie van het land, metmaximale persoonlijke attentievoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er gedurendede uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Yarden biedt 1 soort polis,namelijk de “Mijn Laatste Wensen”-uitvaartzekering. Dit betreft een flexibelepolis, dat wil zeggen dat de verzekeringsnemer zelf de hoogte van het klantbedrag bepaalt. Maar tevens hoe dit bedrag eventueel uitbetaaldwordt, in natura, kapitaal of een combinatie van beide. Bovendien kunt u dittussentijds aanpassen zodat uw polis telkens past bij uw situatieen wensen.

De pluspunten van Yarden zijn onder andere:

 • 10 procent extrabesteedbaar bedrag wanneer Yarden de uitvaart verzorgd
 • Tussentijds aanpassenmogelijk
 • Keuzevrijheidom verzekering zelf samen te stellen

Monuta

Alle wensen wordeningewilligd zodat de uitvaart compleet verzorgdwordt. Tevens is het uiteraardeen mogelijkheid een uitvaartverzekering in geld af tesluiten, zodat de nabestaanden zelf bepalen hoe de uitvaart eventueel geregeldwordt. Ook zijn er nog andere uitvaartmogelijkhedeneen optie als Multiculturele uitvaart,geldverzekering en depositofonds.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De laatste verzorging
 • {Vervoer van de overledene van de kerk naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra voordelen van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarzonder kosten meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,tevens op welk moment de onkosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel mensen bezighoudt. daardoorontdekten ze onder andere dat veelconsumenten het vinden van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in niet alle gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat dekosten zo laag een optie liggen,waardoor het niet nodig is om een hoge premie tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeringsmaatschappijverzekerden verscheidene zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

BudgetUitvaartPoliszet met de uitvaartverzekering vooral in op een scherpekosten per maand. Die valt, uiteraard, online te berekenen.BudgetUitvaartPolis biedt de vrijheid om zelf een uitvaartverzorger te kiezen.Kinderen zijn gangbaregedekt tot 18 jaar ende polis voorkomt hoge uitvaartkosten voor de nabestaanden.

Nuvema

Bij Nuvemaheeft u de keus uitallerleisoorten uitvaartverzekeringen. over hetalgemeen wordt er gekozen voor een natura uitvaartverzekering,maar u kunt tevens kiezen voor een kapitaalverzekering, een begrafenis ofcrematieverzekering, een koopsom polis of een uitvaartdeposito. Allesoorten hebben hun eigen voordelen, het is maar net welke hetbeste bij u past.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Flexibelekosten betalingstermijn
 • Scherpe premie
 • Kinderen tot 18jaar zonder extra kostenmeeverzekerd

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelconsumenten die voor een dergelijke verzekering gekozenhebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de vaak hoge kosten van een uitvaart, in hetgeval van overlijden.

Het verschilt perverzekering en verzekeringsmaatschappij of uw nabestaanden eenfinanciële vergoeding krijgen bij uw overlijden ofdiensten aangeboden krijgen om de uitvaart te organiseren.

Een kapitaalverzekering ofnaturaverzekering? 

Het kan eentikkie lastig zijn om te kiezen tussen een kapitaal- of naturaverzekering ophet moment dat u een uitvaartverzekering af wilt sluiten. InNederland heeft 80% van de verzekeringnemern een van deze tweetypen uitvaartverzekeringen afgesloten. Het voordeel van eenkapitaalverzekering kan zijn dat het voor de achterblijvers Andersom ishet voordeel van een naturaverzekering dat veel zakenvoor een uitvaart door de door uw verzekeraaringeschakelde partijen geregeld wordt. Zij kunnen zich bezighouden methet verwerken van uw overlijden.

Laat je nabestaanden onbekommerd achter

Uitvaartverzekeringenvergelijken staat bij veel mensen niet bovenaan deprioriteitenlijst terwijl het per slot van rekening heelgoed is om te doen. Door een uitvaartverzekeringaan te gaan en je laatste wensen vast te leggen zorgje voor een zo onbekommerdmogelijk rouwproces van je nabestaanden.Hierbij gaat het niet alleen om de optieof je begraven of gecremeerd wilt worden. Ook de onkostenvoor de uitvaartkist, rouwkaarten, eventuele bloemstukken, eenuitvaartbegeleider, overledenevervoer en een grafsteen zijn hiermee gedekt.Omdat het uitvaartverzekeringen vergelijken geeneenvoudigeopgave is, geven we je hier alvast antwoorden op in de regel gestelde vragen.{

Producten- enuitvaartdienstenverzekering

Bij de verzekering voor producten- en uitvaartdiensten wordt geen geld uitgekeerd. Je bepaalt zelf welke hoedanigheid de producten en uitvaartdiensten moeten krijgen. }}}

Scroll naar boven