Begrafenisverzekering Afsluiten

Teruggave Uitvaartverzekering

De begrafenisverzekeraars die je op deze site kunt vergelijken zijn: Monuta, Nuvema, DELA, Yarden en Ardanta. Deze begrafenisverzekeraars bieden verschillende begrafenisverzekeringen aan. Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekering waar je uit kunt kiezen. Zo kun je ervoor kiezen om alleen een geldbedrag te verzekeren, dit noemen we een kapitaalverzekering. Ook is het een optie om een dienstenpakket te combineren, dit noemen we een verzekering in natura. Bovenal kan er een combinatieverzekering worden afgesloten, waarbij zowel diensten als een geldbedrag vergoedt wordt. Als laatste is het een optie een overlijdensverzekering af te sluiten.

Teruggave Uitvaartverzekering

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Een voor de handliggende optie is demaandprijs van debegrafenisverzekeringen. Deze kan met namebepaald worden rekening houdend met de leeftijdvan de klant, maar ook op basis van de dekking.De uitvaartverzekering met de laagstekostprijs is om die reden niet perdefinitie de voordeligste mogelijkheid voor jou. Kijk dan tevens nietenkel naar de voordeligstebegrafenisverzekeringen, maar houd tevensrekening met alle eigenschappen die jij cruciaal vindt bij eenbegrafenis.

Vergelijk dekosten van verschillendeuitvaartverzekeraars uitsluitendwanneer het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelgelijk is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met andereuitvaartverzekeringen, neem dan immer de volgende 3 opties mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Diensten welke niet bij elkeverzekeraar vergoed worden zijn onderandere een rechtsbijstandsbescherming en eencalamiteitlenvergoeding. Ook kunnener verschillen bestaan in de catering lopende de uitvaart,de rouwkaart en het maximale aantal gasten op deplechtigheid.

2. Indexatie

Hoewel de meeste uitvaartverzekeraars deuitvaartverzekeringen immerindexeren, is het niet onverstandig dit nog te bekijken peruitvaartverzekeringen. Bij niet alle uitvaartverzekeringsmaatschappijenkun je zelf bepalen of deuitvaartverzekeringen geïndexeerd mag worden.Bedank dat indexering ookinhoudt dat de premie af en toe duurder wordt. Dezestijging gaat theoretisch echter gelijk opmet stijgingen van het salaris die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je als20-jarige een begrafenisverzekering af,dan weet je misschien nog niethelemaal wat voor type begrafenis je zouwillen over vele tientallen jaren. Ook kunnen jebehoeften in de loop der tijd anders zijn. Om zeker te zijn dat de begrafenisverzekering altijd aansluit bij je behoeften, is het goed om teletten op de opties tot aanpassingen die deuitvaartverzekering aanbiedt.Diverse typen uitvaartverzekeringen vergelijken

​Een groot deel vande begrafenisverzekeringen is tegenwoordig een kapitaalverzekering of een combinatieverzekering.diverse uitvaartverzekeringen hebbenverschillende voordelen. Houd rekening met de verschillendetypen uitvaartverzekeringen op welk momentje uitvaartverzekeringen vergelijkt. Soms zijnverschillende typen verzekeringen niet goed vergelijkbaar.

Veeluitvaartverzekeraars hebben deals met bedrijven, zodatzij goedkoper diensten kunnen afnemen. Zo kan hetgebeuren dat een naturaverzekering ter waarde van € 6.000,00 meerdiensten een mogelijkheid maakt dan een kapitaalverzekeringter waarde van € 7000, omdat je als particulier geen dergelijkekortingsdeals hebt die de begrafenisverzekeraar welheeft.{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn meerdere uitvaartverzekeraarsactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeringsmaatschappij wilt u graag als nieuweconsument verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een aanbieder die perse deslimste is. De vraag is enkel welkeprovider het slimste bij upast!

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maarook op de te betalen premie. Twee factoren diegrotendeels de premie bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het klant minimumbedrag en aan de hand van de optieof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kuntgemakkelijk een geïnformeerde optiemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze aanbieders, maar het ismogelijk alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het een optie via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeuzemogelijkheid te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna 1 miljoen leden en is dé uitvaartorganisatie van Nederland, metmaximale persoonlijke interessevoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor een ieder bereikbaar te maken.

Yarden

Tevens is ereen flexibele uitkering, er zijn namelijkdire mogelijkheden.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten vergoeden, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de kosten van deuitvaart tot de hoogte van hetverzekeringnemer bedrag. Je ontvangt 10% extrabudget opwelk moment Yarden uw uitvaart verzorgt. Ook bestaat deoptie om yarden geld te laten uitkeren. Tevensis er een combinatie van beide zakenmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar voor niks meeverzekeren.

De voordelen van Yarden zijn onder andere:

 • 10 procent extrabudget opwelk moment Yarden de uitvaart verzorgd
 • kosten indexatiemogelijk
 • Kinderen tot 21 kalenderjaar kosteloos meeverzekerd

Monuta

Monuta biedt eentotaalpakket met producten en diensten voor uw uitvaart.U kunt rekenen op een begrafenisondernemer die helpt bijhet realiseren van de wensen van de overledene, zowelvoor- als na het overlijden. Bovendien ontvangenuw nabestaanden naast het totaalpakket extra wat vrij besteedbaar is.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De uitvaartkist
 • {Vervoer van de overledene van de afscheidplaats naar het uitvaartcentrum
 • Condoleanceboek en een bewijsvan overlijden
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra pre’s van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarzonder extra kosten meeverzekerd
 • Naast het basispakket krijgt u een extra pakketdat vrij te besteden is. U kunt dit bedrag eventueel besteden voor een steen ofandere extra’s

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel mensen bezighoudt. hierdoorontdekten ze onder meer dat veelmensen het aan gaan van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in sommige gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat dekosten zo laag een mogelijkheid liggen,waarmee het niet nodig is om een hoge maandprijs tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeringsmaatschappijverzekerden verschillende zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

Wat dat betreftlijkt de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis op een degelijkewijze in elkaar te zitten, waarbij het online element ervoor zorgt datde maandprijs niet te hoog oploopt. Deverzekeringsmaatschappij wil er op die manier voor zorgendat meer mensen tijdig een uitvaartverzekeringafsluiten, zodat de onkosten voor de uitvaart netjesgedekt zijn.

Nuvema

Bij Nuvemaheeft u de keuze uitallerhandesoorten uitvaartverzekeringen. in het algemeen wordt er gekozen voor een natura uitvaartverzekering,maar u kunt tevens kiezen voor een kapitaalverzekering, een begrafenis ofcrematieverzekering, een koopsom polis of een uitvaartdeposito. Alletypen hebben hun eigen voordelen, het is maar net welke hetbeste bij u past.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Totaal op maat gemaakt
 • Scherpe premie
 • Tussentijds zonderkosten aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering kunt u aangaan als u wilt dat uw nabestaandengeld betaald krijgen voor het verzorgen van uwbegrafenis of crematie. U hoeft niet van te voren bepalen hoe uw uitvaart erexact uitziet en behoud daardoor flexibiliteit envrijheid. Echter biedt Nuvema niet een kapitaal polis alleen, dit dientgekoppeld te worden met een naturauitvaartverzekering in geld.}}

Scroll naar boven