Uitvaartverzekering Jongeren

Kassa Uitvaartverzekering Vergelijken

Veel mensen hebben andere behoeften voor een uitvaart. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij de meeste uitvaartverzekeraars een mogelijkheid om tot een bepaalde hoogte zelf de verzekering samen te stellen, zodat de verzekering te allen tijde op maat is voor de eigen wensen.

Kassa Uitvaartverzekering Vergelijken

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenbegrafenisverzekering vergelijken? Doorverschillende natura- en/of kapitaalverzekeringen naast elkaar teleggen, kun je onpartijdigbepalen welke uitvaartverzekeringen hetgoedkopere bij jouw situatie past.Om diversebegrafenisverzekeraarsgoed naast elkaar te kunnen vergelijken moet je echter welweten op welke eigenschappen je moet letten.

Vergelijk depremie van verschillendebegrafenisverzekeraars alleenwanneer het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelhetzelfde is. Ga je eenuitvaartverzekeringen vergelijken met anderebegrafenisverzekeringen, neem dan altijd de volgende drie eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Neem deze factorenmee bij het vergelijken van begrafenisverzekeringen.Alleuitvaartverzekeringsmaatschappijengeven op de website een beknopt overzicht van hunpolisvoorwaarden. Daarmee kun je op éénogenblik bekijken wat erontvangen kan worden van de geleverde diensten perbegrafenisverzekeraar.

2. Indexatie

Dooronder meer inflatie is € 8000,- op het moment van vinden meer waard dan overtientallen jaren, op welk moment deverzekerde overlijdt. Met indexatiewordt bijvoorbeeld voor inflatie gecorrigeerd, waarmeede waarde die een uitvaartverzekeringen op het momentvan afsluiten representeert ook na eenaantal jaren nog gelijk is.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je als20-jarige een uitvaartverzekering af,dan weet je waarschijnlijk nog niethelemaal wat voor type uitvaart je wilt over vele tientallen jaren. Ook kunnen jewensen in de loop der tijd anders zijn. Om zeker te zijn dat de begrafenisverzekering immer aansluit bij je wensen, is het goed om teletten op de mogelijkheid tot bijstellen die deuitvaartverzekering biedt.Diverse typen begrafenisverzekeringen vergelijken

​Een groot deel vande uitvaartverzekeringen is op hetmoment een kapitaalverzekering of een combinatieverzekering.verschillende begrafenisverzekeringen hebbendiverse voordelen. Houd rekening met de diversetypen uitvaartverzekeringen wanneerje uitvaartverzekeringen vergelijkt. Soms zijnverschillende typen verzekeringen niet goed vergelijkbaar.

Veelbegrafenisverzekeraars hebben deals met bedrijven, zodatzij voordeliger diensten kunnen afnemen. Zo kan hetgebeuren dat een naturaverzekering ter waarde van € 6.000,00 meerdiensten een optie maakt dan een kapitaalverzekeringter waarde van € 7000, omdat je als particulier geen grotekortingsdeals hebt die de uitvaartverzekeraar welheeft.{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn meerdere uitvaartverzekeringsmaatschappijenactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeringsmaatschappij wilt u graag als nieuweklant verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een aanbieder die perse debetere is. De vraag is enkel welkeaanbieder het beste bij upast!

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u precies weet wat de voor-en nadelen vaneen bepaalde verzekeringsmaatschappij zijn, tevens is demaandprijs om te onthouden.soms krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de optie hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erverschillende punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop meerdereverzekeraars opdiverse punten metelkaar vergeleken worden. Deverzekeraars waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens een optie dekosten bij de bovengenoemdeverzekeringsmaatschappijen in een overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kuntgemakkelijk een geïnformeerde optiemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze providers, maar het iseen optie alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeuze te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is dé uitvaartorganisatie van Nederland, metmaximale persoonlijke attentievoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er gedurendede uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Mijn Laatste Wensen Uitvaartverzekering is deuitvaartverzekering die Yarden aanbiedt. U kiest zelf hetverzekerde bedrag, dit is al mogelijk vanaf vijfhonderd euro. Kiest u vooreen verzekerd bedrag van 1500 euro dan hoort hierbij een lagemaandpremie van 1,99 euro.

De pluspunten van Yarden zijn onder andere:

 • inenkele stappen enin enkele stappenen simpel te regelen
 • ordinairemedische acceptatie
 • Kinderen tot 21 12maanden voor niks meeverzekerd

Monuta

Alsuitvaartverzekeraar is Monuta één van de modernsten in deuitvaartbranche en 1 van de meest gekozenverzekeringsmaatschappijen op het gebied vanuitvaartverzekeringen. De verzekeraar vindt hetvan betekenis dat ugoed begeleid wordt bij de uitvaart van een dierbare/nabestaande. Als1 van de weinigen biedt ze een totaalpakket.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De laatste verzorging
 • {Vervoer van de overledene van de kerk naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra pre’s van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarvoor niks meeverzekerd
 • Naast het basispakket krijgt u een extra pakketdat vrij te besteden is. U kunt dit bedrag eventueel besteden voor een steen ofandere extra’s

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeraar maakt onderdeel uit vandoorsneeBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de onkosten zo laageen optie te houden. Deverzekeringsmaatschappij doet dit door zoveel eenoptie zaken online te regelen.

Scherpe premie

Wat dat betreftlijkt de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis op een degelijkewijze in elkaar te zitten, waarbij het online element ervoor zorgt datde premie niet te hoog oploopt. Deverzekeringsmaatschappij wil er op die wijze voor zorgendat meer consumenten tijdig een uitvaartverzekeringafsluiten, zodat de kosten voor de uitvaart netjesgedekt zijn.

Nuvema

Nuvema is eenuitvaartverzekeraar die actief is binnen heel Holland. Het doel is een op maat gemaakte uitvaartverzekering voor eenieder te realiseren. Voor ruim 300.000 klanten zorgt Nuvema voor een naturauitvaarverzekering, waarbij uw uitvaartwensen centraal staan en er eenhandige financiële afwikkeling is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Totaal op maat gemaakt
 • Scherpe premie
 • Tussentijds kosteloos aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelklanten die voor een dergelijke verzekering gekozenhebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de a-sociaal hoge kosten van een uitvaart, in hetgeval van overlijden.

Het verschilt perverzekering en verzekeraar of uw nabestaanden eenfinanciële betaling krijgen bij uw overlijden ofdiensten aangeboden krijgen om de uitvaart te organiseren.

Verschillende uitvaartverzekeringenvergelijken 

Een andere populaire soortuitvaartverzekering is een kapitaalverzekering. Bij dit typeuitvaartverzekering krijgen uw nabestaanden een financiële betalingvoor de organisatie van uw uitvaart. Het is bij dit type uitvaartverzekeringmogelijk om de hoogte van dit bedrag tussentijds aan te passen. gewoonlijkligt deze uitbetaling rond de zevenduizend euro, watgelijk is aan gemiddelde onkosten voor een uitvaart.}}

Scroll naar boven