Begrafenisverzekering Afsluiten

Goedkoopste Studenten Uitvaartverzekering

De begrafenisverzekeraars die je op deze site kunt vergelijken zijn: Monuta, Nuvema, DELA, Yarden en Ardanta. Deze begrafenisverzekeraars bieden diverse overlijdensrisicoverzekering aan. Er zijn diverse soorten overlijdensverzekering waar je uit kunt kiezen. Zo kun je ervoor kiezen om alleen een bedrag in geld te verzekeren, dit noemen we een kapitaalverzekering. Tevens is het mogelijk om een dienstenpakket te combineren, dit noemen we een naturaverzekering. Bovenal kan er een combinatieverzekering worden aangegaan, waarbij zowel diensten als een geldbedrag betaalt wordt. Als laatste is het mogelijk een overlijdensverzekering af te sluiten.

Goedkoopste Studenten Uitvaartverzekering

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenuitvaartverzekering vergelijken? Doorverschillende natura- en/of kapitaalverzekeringen met elkaar te vergelijken, kun je onpartijdigbekijken welke uitvaartverzekeringen hetbetere bij je past.Om verschillendebegrafenisverzekeraarsgoed naast elkaar te kunnen bekijken moet je echter welweten op welke factoren je moet letten.

Vergelijk demaandpremie van diversebegrafenisverzekeraars uitsluitendwanneer het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelgelijk is. Ga je eenuitvaartverzekeringen vergelijken met anderebegrafenisverzekeringen, neem dan altijd de volgende drie factoren mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Neem deze eigenschappenmee bij het bekijken van uitvaartverzekeringen.Alleuitvaartverzekeringsmaatschappijenhebben op de website een duidelijk overzicht van hunvoorwaarden. Hiermee kun je op eenogenblik bekijken wat erontvangen kan worden van de geleverde diensten perbegrafenisverzekeraar.

2. Indexatie

Hoewel de meeste uitvaartverzekeraars debegrafenisverzekeringen altijdindexeren, is het niet onverstandig dit nog te controleren perbegrafenisverzekeringen. Bij heelveel uitvaartverzekeringsmaatschappijenkun je zelf uitkiezen of deuitvaartverzekeringen geïndexeerd moet worden.Houd er rekening mee dat indexering tevensinhoudt dat de maandpremie af en toe hoger wordt. Dezeverhoging gaat in theorie echter gelijk opmet stijgingen van het salaris die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je alstwintigjarige een begrafenisverzekering af,dan weet je misschien nog nietprecies wat voor type begrafenis je zouwillen over vele tientallen jaren. Tevens kunnen jewensen in de loop der tijd veranderen. Om erzeker van te zijn dat de uitvaartverzekering teallen tijde aansluit bij je wensen, is het goed om teletten op de opties tot bijstellen die debegrafenisverzekering aanbiedt.

Overlijdensrisicoverzekering

Eenoverlijdensrisicoverzekering kiest u niet zonder reden. Als in een gezin een van de ouders dood gaat, heeft dat enorme gevolgen.Vanzelfsprekend is er de klap om zonder deander verder te moeten. Maar er valt ook een kostwinner of eenverzorger weg. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u regelen dat er dan geldbeschikbaar voor de klanten die achterblijven.

Afhankelijk van desamenstelling van uw huishoudenbepaalt u zelf hoe en voor welk bedrag u zich verzekert. Kies eenoverlijdensrisicoverzekering die aansluit bij uw persoonlijke situatie.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op onzesite. Meestal wordteen uitvaartverzekering maar 1 keer in het leven afgesloten, hierdooris het belangrijk dat men een geïnformeerde, maar vooral een slimmemogelijkheid maakt. Wij willen u zo goed eenoptie van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij allerhandebegrippen uit aangaande uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit diversepolissen zijn er diversetermen die wij nader toelichten en interessante blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maarook op de te betalen premie. Twee factoren diegrotendeels de kosten bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het verzekeringnemer minimumbedrag en aan de hand van de keuzemogelijkheidof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kunteasy een geïnformeerde keuzemogelijkheidmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze aanbieders, maar het iseen optie alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naaroptie te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna één miljoen leden en is één van degrootste uitvaartorganisatie van het land, metuiterste persoonlijke tijdvoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Yarden biedt een soort polis,namelijk de “Mijn Laatste Wensen”-uitvaartzekering. Dit betreft een flexibelepolis, dat wil zeggen dat de verzekeringsnemer zelf de hoogte van het verzekerdebedrag bepaalt. Maar tevens hoe dit bedrag eventueel uitbetaaldwordt, in natura, kapitaal of een combinatie van beide. Bovendien kunt u dittussentijds aanpassen zodat uw polis steeds past bij uw gevalen wensen.

De pluspunten van Yarden zijn onder meer:

 • Voordelige premie
 • standaardgeneeskundige acceptatie
 • Voorschot bijterminale ziekte mogelijk

Monuta

Met de verzekering van Monutazijn de belangrijkste onkosten voor een uitvaart gedekt.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De laatste verzorging
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Volgauto
 • De dragers, voor gedurende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra pluspunten van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarzonder kosten meeverzekerd
 • Naast het basispakket krijgt u een extra pakketdat vrij te besteden is. U kunt dit bedrag eventueel besteden voor een steen ofandere extra’s

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel mensen bezighoudt. hierdoorontdekten ze bijvoorbeeld dat veelconsumenten het vinden van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in eenaantal gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat dekosten zo laag een mogelijkheid liggen,waardoor het niet nodig is om een hoge maandprijs tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeringsmaatschappijverzekerden diverse zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

Het isvanzelfsprekend een optie om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeringsmaatschappijen. Het is opdie wijze een mogelijkheid om de combinatie van dekosten en de geboden dekkingtijdens de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenkeuze te maken.

Nuvema

Bij Nuvemaheeft u de keus uitverschillendesoorten uitvaartverzekeringen. doorgaans wordt er gekozen voor een natura uitvaartverzekering,maar u kunt ook kiezen voor een kapitaalverzekering, een begrafenis ofcrematieverzekering, een koopsom polis of een uitvaartdeposito. Allesoorten hebben hun eigen voordelen, het is maar net welke hetbetere bij u past.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Flexibelekosten betalingstermijn
 • Scherpe premie
 • Kinderen tot 18jaar kosteloosmeeverzekerd

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering kunt u aangaan als u wilt dat uw nabestaandengeld betaald krijgen voor het verzorgen van uwbegrafenis of crematie. U hoeft niet van te voren bepalen hoe uw uitvaart erprecies uitziet en behoud daardoor flexibiliteit envrijheid. Echter biedt Nuvema niet een kapitaal polis alleen, dit dientgekoppeld te worden met een naturauitvaartverzekering in geld.}}

Scroll naar boven