Voordeligste Uitvaartverzekering

Consumentenbond Uitvaartverzekering

Veel consumenten hebben andere wensen voor een begrafenis. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij enkele begrafenisverzekeringsmaatschappijen mogelijk om tot een bepaalde hoogte zelf de verzekering samen te stellen, zodat de verzekering altijd op maat is voor de speciale wensen.

Consumentenbond Uitvaartverzekering

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Een voor de handliggende factor is demaandprijs van debegrafenisverzekeringen. Deze wordt met nameberekend worden rekening houdend met de leeftijdvan de klant, maar tevens op basis van de dekking.De uitvaartverzekering met de laagstemaandpremie is om die reden niet perdefinitie de voordeligste optie voor jouw situatie. Kijk dan tevens nietpuur naar de goedkoopsteuitvaartverzekeringen, maar houd ookrekening met alle opties die jij belangrijk vindt bij eenbegrafenis.

Vergelijk dekosten van diverseuitvaartverzekeraars alleenwanneer het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelhetzelfde is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met meerdereuitvaartverzekeringen, neem dan teallen tijde de volgende drie eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Zaken die niet bij iedereverzekeringsmaatschappij vergoed worden zijn ondermeer een rechtsbijstandsdekking en eenschadelenvergoeding. Tevens kunnener verschillen bestaan in de catering tijdens de plechtigheid,de rouwkaart en het uiterste aantal gasten op debegrafenis.

2. Indexatie

Hoewel de meeste begrafenisverzekeraars deuitvaartverzekeringen immerindexeren, is het niet onverstandig dit nog te controleren perbegrafenisverzekeringen. Bij weinig begrafenisverzekeringsmaatschappijenkun je zelf kiezen of deuitvaartverzekeringen geïndexeerd mag worden.Bedank dat indexering tevensbetekent dat de kosten periodiek verhoogd wordt. Dezeophoging gaat theoretisch echter gelijk opmet salarisstijgingen die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je als20-jarige een uitvaartverzekering af,dan weet je waarschijnlijk nog niethelemaal wat voor type begrafenis je wilt over vele tientallen jaren. Tevens kunnen jebehoeften in de loop der tijd veranderen. Om erzeker van te zijn dat de uitvaartverzekering teallen tijde aansluit bij je wensen, is het goed om teletten op de mogelijkheid tot bijstellen die deuitvaartverzekering biedt.Diverse typen uitvaartverzekeringen vergelijken

​Een groot deel vande uitvaartverzekeringen is op hetmoment een kapitaalverzekering of een combinatieverzekering.verschillende uitvaartverzekeringen hebbendiverse voordelen. Houd rekening met de verschillendetypen uitvaartverzekeringen op welk momentje begrafenisverzekeringen vergelijkt. Soms zijnverschillende typen verzekeringen niet goed vergelijkbaar.

Veelbegrafenisverzekeraars hebben deals met bedrijven, zodatzij goedkoper diensten kunnen afnemen. Zo kan hetgebeuren dat een naturaverzekering ter waarde van € 6.000,00 meerdiensten mogelijk maakt dan een kapitaalverzekeringter waarde van € 7000, omdat je als particulier geen grotekortingsdeals hebt die de begrafenisverzekeraar welheeft.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op dezesite. In de regel wordteen uitvaartverzekering maar één keer in het leven afgesloten, hierdooris het doorslaggevend dat men een geïnformeerde, maar vooral een interessantekeuzemogelijkheid maakt. Wij willen u zo goed een mogelijkheid van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij allerleibegrippen uit inzake uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit diversepolissen zijn er allerhandetermen die wij nader toelichten en slimme blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u exact weet wat de voor-en nadelen vaneen bepaalde verzekeraar zijn, tevens is depremie van belang.misschien krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de mogelijkheid hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erdiverse punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop meerdereverzekeringsmaatschappijen opverschillende punten metelkaar vergeleken worden. Deverzekeringsmaatschappijen waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens mogelijk depremie bij de bovengenoemdeverzekeraars in een overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kunteenvoudig een geïnformeerde keuzemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze aanbieders, maar het ismogelijk alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeuzemogelijkheid te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna één miljoen leden en is dé uitvaartorganisatie van Nederland, metuiterste persoonlijke interessevoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er lopendede uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor een ieder bereikbaar te maken.

Yarden

Tevens is ereen variabele uitkering, er zijn namelijk3 mogelijkheden.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten betalen, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de kosten van debegrafenis of crematie tot de hoogte van hetklant bedrag. Je ontvangt 10% extrabesteedbaar bedrag wanneer Yarden uw uitvaart verzorgt. Daarnaast bestaat demogelijkheid om yarden geld te laten uitkeren. Ookis er een combinatie van beide mogelijkhedenmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar kosteloos meeverzekeren.

De voordelen van Yarden zijn onder meer:

 • 10 procent extrafinanciële middelen opwelk moment Yarden de uitvaart verzorgd
 • kosten indexatiemogelijk
 • Keuze maandprijsbetalingstermijnen

Monuta

Alsuitvaartverzekeraar is Monuta één van de modernsten in deuitvaartbranche en één van de meest gekozenverzekeraars op het gebied vanuitvaartverzekeringen. De verzekeringsmaatschappij vindt hetbelangrijk dat ugoed begeleid wordt bij de uitvaart van een dierbare/nabestaande. Alseen van de weinigen biedt ze een totaalpakket.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • Een begrafenisondernemer voor begeleiding vooren na een overlijden
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Volgauto
 • De dragers, voor gedurende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra pre’s van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarzonder kosten meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,tevens wanneer de onkosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeraar maakt onderdeel uit vanalledaagsBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de onkosten zo laageen optie te houden. Deverzekeringsmaatschappij doet dit door zoveel eenoptie zaken online te regelen.

Scherpe premie

Wat dat betreftlijkt de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis op een degelijkewijze in elkaar te zitten, waarbij het online element ervoor zorgt datde kosten niet te hoog oploopt. Deverzekeraar wil er op die manier voor zorgendat meer mensen tijdig een uitvaartverzekeringaan gaan, zodat de kosten voor de uitvaart netjesbetaalt zijn.

Nuvema

Nuvemais echt alleen een uitvaartverzekeraar, het verzorgen van de uitvaart wordtovergelaten aan andere uitvaartverzorgers. Hiervoor zijn 300samenwerkingsverbanden aangegaan waarbij nauwkeurig geselecteerd is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijekeus uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Kinderen tot 18jaar voor niksmeeverzekerd

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering kunt u aangaan indien u wilt dat uw nabestaandengeld uitgekeerd krijgen voor het verzorgen van uwbegrafenis of crematie. U hoeft niet van te voren bepalen hoe uw uitvaart erprecies uitziet en behoud hierdoor flexibiliteit envrijheid. Echter biedt Nuvema niet een kapitaal polis alleen, dit dientsamengevoegd te worden met een naturauitvaartverzekering in geld.}}

Scroll naar boven