Nieuwe Uitvaartverzekering

Bijdrage Uitvaartverzekering

Veel mensen hebben speciale wensen voor een begrafenis. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij heel veel uitvaartverzekeringsmaatschappijen een optie om tot een zekere hoogte zelf de verzekering samen te stellen, zodat de verzekering te allen tijde op maat is voor de speciale behoeften.

Bijdrage Uitvaartverzekering

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Een voor de handliggende factor is depremie van debegrafenisverzekeringen. Deze wordt met namebepaald worden rekening houdend met de leeftijdvan de aanvrager, maar ook op basis van de dekking.De begrafenisverzekering met de laagsteprijs is daarom niet perdefinitie de slimste optie voor jouw situatie. Kijk dan ook nietuitsluitend naar de laagsteprijsuitvaartverzekeringen, maar houd tevensrekening met alle opties die jij van invloed vindt bij eenbegrafenis.

Vergelijk dekostprijs van diversebegrafenisverzekeraars uitsluitendwanneer het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelgelijk is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met meerdereuitvaartverzekeringen, neem dan immer de volgende drie eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Diensten die niet bij elkeverzekeraar gedekt worden zijn ondermeer de rechtsbijstandsdekking en eenclaimlenvergoeding. Tevens kunnener verschillen bestaan in de catering lopende de uitvaart,de rouwkaart en het uiterste aantal gasten op debegrafenis.

2. Indexatie

Dooronder meer inflatie is 8000euro op het ogenblik meer waard dan overenkele jaren, op welk moment deconsument overlijdt. Met indexatiewordt onder meer voor inflatie gecorrigeerd, waarmeede waarde die een uitvaartverzekeringen op het momentvan aangaan representeert ook na eenaantal jaren nog gelijk is.

3. Aanpasbaarheid

Bij veelbegrafenisverzekeringsmaatschappijenis het maken van aanpassingen lastiger dan bij andereuitvaartverzekeraars. Ga je een begrafenisverzekeringvergelijken met andere begrafenisverzekeringen,kijk dan de voorwaarden ommeer te weten te komen over de optie tot bijstellen.In een aantal gevallen kan debescherming in hoge mate persoonlijk wordengemaakt. Wel kan dit gepaard gaan met een verhoging van demaandpremie, ondermeer als het uiterste aantal gasten opde begrafenis verhoogd moet worden.Verschillende typen uitvaartverzekeringen vergelijken

​Een groot deel vande uitvaartverzekeringen is tegenwoordig een kapitaalverzekering of een combinatieverzekering.verschillende uitvaartverzekeringen hebbenverschillende voordelen. Houd rekening met de verschillendetypen uitvaartverzekeringen op welk momentje uitvaartverzekeringen vergelijkt. Soms zijndiverse typen verzekeringen niet goed vergelijkbaar.

Veelbegrafenisverzekeraars hebben deals met bedrijven, zodatzij goedkoper diensten kunnen afnemen. Zo kan hetgebeuren dat een naturaverzekering ter waarde van € 6.000,00 meerdiensten een mogelijkheid maakt dan een kapitaalverzekeringter waarde van € 7000, omdat je als particulier geen dergelijkekortingsdeals hebt die de begrafenisverzekeraar welheeft.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op onzesite. In de regel wordteen uitvaartverzekering maar één maal in het leven afgesloten, hierdooris het belangrijk dat men een geïnformeerde, maar vooral een verstandigekeuzemogelijkheid maakt. Wij willen u zo goed een mogelijkheid van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij uiteenlopendebegrippen uit omtrent uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit uiteenlopendepolissen zijn er diversetermen die wij nader toelichten en interessante blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maartevens op de te betalen premie. 2 Factoren diegrotendeels de maandprijs bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het consument minimumbedrag en aan de hand van de mogelijkheidof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kunteenvoudig een geïnformeerde keuzemogelijkheidmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze aanbieders, maar het iseen optie alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naaroptie te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna één miljoen leden en is één van degrootste uitvaartorganisatie van het land, metmaximale persoonlijke tijdvoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Ook is erflexibiliteit tot de uitkering, er zijn namelijkdire opties.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten vergoeden, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de onkosten van debegrafenis of crematie tot de hoogte van hetklant bedrag. Je ontvangt 10% extrabudget wanneer Yarden uw uitvaart verzorgt. Ernaast bestaat deoptie om yarden geld te laten uitkeren. Tevensis er een combinatie van beide mogelijkhedenmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar zonder kosten meeverzekeren.

De voordelen van Yarden zijn onder andere:

 • 10 procent extrafinanciële mogelijkheden opwelk moment Yarden de uitvaart verzorgd
 • kosten indexatiemogelijk
 • mogelijkheid tot premievrij maken

Monuta

Monuta biedt eentotaalpakket met producten en diensten voor uw begrafenis of crematie.U kunt rekenen op een begrafenisondernemer die helpt bijhet uitvoeren van de wensen van uw dierbare, zowelvoor- als na het overlijden. Bovendien verkrijgenuw nabestaanden naast het totaalpakket extra wat vrij besteedbaar is.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De uitvaartkist
 • {Vervoer van de overledene van de afscheidplaats naar het uitvaartcentrum
 • Condoleanceboek en een bewijsvan overlijden
 • De dragers, voor tijdens debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra voordelen van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaargratis meeverzekerd
 • Bij Monutakunt u als één van de weinigeuitvaartverzekeraars van te voren uw wensen vastlaten leggen. Uw nabestaanden kunnen u dan onbekommerd begraven of cremeren

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeringsmaatschappij maakt onderdeel uit vanstandaardBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de kosten zo laageen mogelijkheid te houden. Deverzekeraar doet dit door zoveel eenoptie zaken online te regelen.

Scherpe premie

Wat dat betreftlijkt de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis op een degelijkewijze in elkaar te zitten, waarbij het online element ervoor zorgt datde premie niet te hoog oploopt. Deverzekeraar wil er op die wijze voor zorgendat meer mensen tijdig een uitvaartverzekeringvinden, zodat de kosten voor de uitvaart netjesbetaalt zijn.

Nuvema

Nuvema kan u eenopmaat gemaakte natura poli aanbieden. 300 lokale uitvaartverzorgers en 75eigen vertegenwoordigers helpen u bij het realiserenvan uw uitvaartwensen.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijeoptie uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Tussentijds zonderkosten aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Uw nabestaanden kunnen na uw dood zelfproducten en diensten bij een uitvaartverzorger naarmogelijkheid afnemen ter waarde van hetbedrag dat u verzekerd heeft. De grootste pre’szijn dat uw nabestaanden volledigoptie vrijheid en flexibiliteitbehouden en dat uw uitvaart financieel voorbereid is.

Ardanta

Bij Ardantakrijgt u de keuzemogelijkheid uit 3soorten uitvaartverzekeringen. De eerste is het Geld GarantUitvaartplan waarbij er geld uitgekeerd wordtindien er kosten uitgekeerdmoeten worden voor de uitvaart. Ernaast kunt u kiezen voor deZorg Garant Uitvaartplan waarbij de basis verzekerd wordt in natura enook een geldbedrag gereserveerd wordt voor extrapersoonlijke wensen. Als laatste kunt u kiezen voor het Geld GeregeldUitvaartplan waarbij u zelf dekeus heeft over alles van uwuitvaart, maar ook wie de uitvaart verzorgt.

De pre’s zijn afhankelijk van voor welke soort uitvaartverzekering u kiest, maar u profiteert bij alle 3 de typen sowieso van de volgende voordelen:

 • Kinderen zonder kosten meeverzekerd
 • Zonder kosten emotionele nazorg
 • Zelf duur premie betalingbepalen

De voordelen

Depre’s van Ardanta die hier boven genoemd zijngelden voor alle 3 de soorten uitvaartverzekeringen.Kinderen zijn tot hun 18e leeftijd zonder kosten meeverzekerd en dit op basis van het hoogst klantbedrag van 1 van de ouders. Ernaast geldt er eenwinstdeling waarbij de verzekeringnemer bedragenieder jaar kunnen stijgen. Ook eenclaimlenbescherming iskosteloos meeverzekerd.Dit houdt in wanneer iemand voor zijn 65e overlijdt door eenonsituatie er 2500 euro aan de nabestaandebetaald wordt. Ook kunt u zonder extra kosten rekenen op een emotionelenazorg voor uw nabestaanden die uitgevoerd wordt door deskundigen ter waardevan 500euro.

DELA

DELA is eencoöperatie zonder winstoogmerk met het motto “Samen sta je sterker”. Decoöperatie heeft meer dan drie miljoen leden en met deze kracht hebben zijdan tevens het vermogen meer voor hun leden te betekenen. Met eendoelmatige dienstverlening enfinanciële zekerheid kunnen de leden en hun nabestaanden de toekomst zonderzorgen tegemoet zien. Op DELAkunt u immer rekenen bij het verzorgen van uitvaartenzowel vooraf, als gedurende en na de uitvaart. Bij DELA heeftu de mogelijkheid uit enkele uitvaartmogelijkheden.

Uitvaartverzekering in diensten

Met deeenvoudigeuitvaartverzekering van DELA, ook wel het uitvaartplan genoemdverzekert u de diensten en producten van een begrafenis of crematie. U bepaaltzelf vooraf uw wensen welke voor uw verzorgd worden, ernaastwordt er aan de nabestaanden concrete hulp geboden. Er wordt geen gelduitgekeerd, maar uw uitvaart wordt in zijn geheel verzorgd. Op dezewijze wordt er voor uw nabestaanden zoveel een optie zorg uit handen genomen.

Uitvaartverzekering in geld

Met dezeuitvaartvorm krijgt u bij overlijden een vooraf vastgesteld geldbedraguitgekeerd. U bent volledig vrij in het kiezen van een uitvaartverzorger en udient dit zelf te regelen. Uiteraardmag u ook kiezen voor DELA voor het verzorgen van uw begrafenis ofcrematie. In dat situatie ontvangt u tot ten hoogste € 400,-korting.

Uitvaartkoopsompolis

Met deze vorm kiestu zelf voor het verzekerde bedrag welke bij overlijdenuitgekeerd wordt voor uw uitvaart. Dit bedragdient u eenmalig te storten en hierdoor heeft u geen maandelijkse premie. Hetklant bedrag is echter hoger als hetbedrag dat u uitbetaald en kanernaast door de speciale winstdelingsregeling nog stijgen. Hetconsument bedrag kunt u op elk gewenst momenteventueel verhogen.

Depositofonds

Met hetDepositofonds spaart u op een goedkope wijzevoor uw begrafenis of crematie. DELA keert op het moment van doodhet bedrag uit dat op dat moment gespaard is. U betaalt geen maandelijksepremie, maar stort aan de start van een bedrag van op zijn minst €3.250,-. Elk jaar ontvangt uop zijn minst 1,5% en maximaal 6% rente over het ingelegde bedrag. U mag tevens op elk gewenstmoment een extra bedrag inleggen, echter is het minimum hiervoor € 500,-.}}

Scroll naar boven