Nieuwe Uitvaartverzekering

Andere Uitvaartverzekering

Veel mensen hebben andere wensen voor een uitvaart. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij een aantal uitvaartverzekeringsmaatschappijen mogelijk om tot een bepaalde hoogte zelf de verzekering in te vullen, opdat de verzekering altijd op maat is voor de eigen wensen.

Andere Uitvaartverzekering

Depremie die je moetafrekenen hangt met name af van je leeftijd op hetmoment van afsluiten. Wanneer iemand van 20 12maanden jong eenbegrafenisverzekering aan gaat, betaaltdeze consument vaak veel minder kosten dan een persoon van 70. Dit omdat de consument vantwintig in de meeste situaties veel meer jaren premiegaat betalen dan de consument van 70 twaalf maanden oud. Gemiddeld genomen betaalt iedere klant op dezewijze evenveel per maand gedurende zijn of haarleven.

Met het oog op devaste kosten is het echter welslim om deuitvaartverzekering op jonge leeftijd afte sluiten. De maandelijkse premie bedraagt dan slechtseen paar euro’s per maand.

Begrafenisverzekering vergelijken online

Ophet moment zijn vrijwel alleuitvaartverzekeringen onlineafgesloten. Een uitvaartverzekering vergelijken ishierdoor makkelijker enoverzichtelijk geworden. Alle kenniskan naast elkaar worden gelegd. Zo is het eenvoudiger om eenuitvaartverzekering af te sluiten.{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn enkele uitvaartverzekeraarsactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeringsmaatschappij wilt u graag als nieuweklant verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een provider die perse debetere is. De vraag is enkel welkeprovider het beste bij upast!

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maartevens op de te betalen premie. 2 Factoren diegrotendeels de maandprijs bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het verzekerde minimumbedrag en aan de hand van de optieof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kuntsimpel een geïnformeerde keusmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze providers, maar het ismogelijk alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naaroptie te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna 1 miljoen leden en is één van degrootste uitvaartorganisatie van dit land, methoogste persoonlijke tijdvoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Yarden biedt 1 soort polis,namelijk de “Mijn Laatste Wensen”-uitvaartzekering. Dit betreft een flexibelepolis, dat wil zeggen dat de verzekeringsnemer zelf de hoogte van het klantbedrag bepaalt. Maar ook hoe dit bedrag eventueel vergoedwordt, in natura, kapitaal of een combinatie van beide. Bovendien kunt u dittussentijds aanpassen zodat uw polis continu past bij uw gevalen wensen.

De voordelen van Yarden zijn onder andere:

 • inenkele stappen enefficiënten simpel te regelen
 • gebruikelijkegeneeskundige acceptatie
 • Voorschot bijterminale ziekte mogelijk

Monuta

Alsuitvaartverzekeraar is Monuta een van de modernsten in deuitvaartbranche en 1 van de meest gekozenverzekeringsmaatschappijen op het gebied vanuitvaartverzekeringen. De verzekeraar vindt hetvan betekenis dat ugoed begeleid wordt bij de uitvaart van een dierbare/nabestaande. Als1 van de weinigen biedt ze een totaalpakket.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • Een begrafenisondernemer voor begeleiding vooren na een overlijden
 • {Vervoer van de overledene van de afscheidplaats naar het uitvaartcentrum
 • Volgauto
 • De dragers, voor tijdens debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra pluspunten van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarvoor niks meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,tevens wanneer de kosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel consumenten bezighoudt. daardoorontdekten ze bijvoorbeeld dat veelmensen het afsluiten van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in niet alle gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat deonkosten zo laag een mogelijkheid liggen,waardoor het niet nodig is om een hoge premie tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeraarverzekeringnemern verscheidene zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

Wat dat betreftlijkt de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis op een degelijkewijze in elkaar te zitten, waarbij het online element ervoor zorgt datde maandprijs niet te hoog oploopt. Deverzekeringsmaatschappij wil er op die wijze voor zorgendat meer klanten tijdig een uitvaartverzekeringvinden, zodat de onkosten voor de uitvaart netjesvergoedt zijn.

Nuvema

Nuvema is eenuitvaartverzekeraar die actief is binnen heel ons land. Het doel is een op maat gemaakte uitvaartverzekering voor iedereen te realiseren. Voor ruim 300.000 klanten zorgt Nuvema voor een naturauitvaarverzekering, waarbij uw uitvaartwensen centraal staan en er eengoede financiële afwikkeling is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijekeus uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Tussentijds zonderkosten aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelmensen die voor een dergelijke verzekering gekozenhebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de hele hoge onkosten van een uitvaart, in hetgeval van overlijden.

Het verschilt perverzekering en verzekeraar of uw nabestaanden eenfinanciële vergoeding krijgen bij uw overlijden ofdiensten aangeboden krijgen om de uitvaart te organiseren.

Een kapitaalverzekering ofnaturaverzekering? 

Het kan behoorlijk moeilijk zijn om eenkeuze te maken tussen een kapitaal- of naturaverzekering ophet moment dat u een uitvaartverzekering af wilt sluiten. InNederland heeft 80% van de verzekerden een van deze tweetypen uitvaartverzekeringen afgesloten. Het voordeel van eenkapitaalverzekering kan zijn dat het voor de achterblijvers Omgekeerd ishet voordeel van een naturaverzekering dat enkele zakenvoor een uitvaart door de door uw verzekeringsmaatschappijingeschakelde partijen geregeld wordt. Zij kunnen zich bezighouden methet verwerken van uw overlijden.

Welke uitvaartverzekeringsvormenzijn er?

Bij iedereuitvaartverzekeraar kun je doorgaans sowieso kiezen uit twee diverseuitvaartverzekeringsvormen. Enerzijds is dit een verzekeringin producten en uitvaartdiensten en aan de andere kant is dit eenverzekering in geld. Welke van deze twee verzekeringsvormen je hetvoordeligste past, verschilt perpersoon.{

Producten- enuitvaartdienstenverzekering

Bij de verzekering voor producten- en uitvaartdiensten wordt geen geld uitgekeerd.

Uitbreiding uitvaartverzekeringsvormen

Met de toenamevan het aantal uitvaartverzekeraars, groeit tevens het aantaluitvaartverzekeringsvormen. Er is op het moment danook een grote diversiteit aan uitvaartverzekeringsvormenom uit te kiezen. Hoewel ze in veelgevallen een derivaat zijn vanofwel de verzekering in producten en uitvaartdiensten, dan wel een verzekeringin geld.}}}

Scroll naar boven